Stanovanjski kredit

Do 31. 7. 2024 izkoristite top akcijsko fiksno obrestno mero!

ZANIMA ME

Akcijska ponudba

Top fiksna obrestna mera

do 31. 7. 2024.

Ugodnost

Brez stroška odobritve

ob najemu kredita.

Strokovnost

Celovita storitev

in transparentna obravnava za najugodnejšo kreditno možnost.

Prednost

Prilivi na osebni račun

Upoštevamo tudi druge prilive (prevoz, malica, regres, božičnica ...) ne le neto plače ali pokojnine.*

INFORMATIVNI IZRAČUN

Preverite kreditne pogoje in nam sporočite svoje želje in potrebe. Potrudili se bomo, da boste zadovoljni.

50.000 EUR kredita

že za

362,37 EUR na mesec

Fiksna obrestna mera: 3,70 %
Doba odplačila: 180 mesecev
Podrobnosti izračuna

100.000 EUR kredita

že za

533,37 EUR na mesec

Fiksna obrestna mera: 4,10 %
Doba odplačila: 300 mesecev
Podrobnosti izračuna

ZNAČILNOSTI KREDITA

Vsak ima svoje želje in potrebe. Pomagali vam jim bomo uresničiti tako, da bomo kredit in zavarovanje prilagodili prav vam. Za brezskrben in miren spanec.

ODPLAČILNA DOBA

Do 360 mesecev s spremenljivo obrestno mero in do 300 mesecev s fiksno.

ODPLAČEVANJE KREDITA

Z direktno bremenitvijo prek osebnega računa SKB na 8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu, če dobivate prejemke na SKB.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKEGA KREDITA

 • z nepremičnino v Sloveniji;
 • do omejenega zneska do največ 20 let prek zavarovalnice;
 • s kreditno sposobnimi poroki za največ 15 let.

ZA RAZLIČNE NAMENE

 • nakup, gradnjo, prenovo hiše, stanovanja, počitniške hiše, garaže,
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi,
 • poplačilo (refinanciranje) drugega stanovanjskega kredita,
 • komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij,
 • druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.

MOŽNOSTI ZAVAROVANJA NEPREMIČNINE ALI KREDITOJEMALCA

Poskrbite za dodatno zavarovanje v primeru nepredvidenih dogodkov:

 • življenjsko zavarovanje kreditojemalca,
 • zavarovanje nepremičnine.

STROŠKI KREDITA

 • mesečni strošek vodenja kredita,
 • zavarovalna premija (v primeru zavarovanja prek zavarovalnice),
 • cenitev nepremičnine (v primeru zavarovanja s hipoteko).


AKCIJSKA PONUDBA DO 31. 7. 2024

Naj vaše želje in ideje s pravim kreditom postanejo dom.

✓ Kredit brez stroškov odobritve;

✓ Top akcijska fiksna obrestna mera:

Ročnost

Fiksna obrestna mera

Spremenljiva obrestna mera

do 5 let

3,70%

3M EURIBOR  + 1,50 %

nad 5 do 10 let

3,70%

3M EURIBOR  + 1,50 %

nad 10 do 15 let

3,70%

3M EURIBOR  + 1,60 %

nad 15 do 20 let

3,70%

3M EURIBOR  + 1,60 %

nad 20 do 25 let

4,10%

3M EURIBOR  + 1,70 %

nad 25 do 30 let

-

3M EURIBOR + 1,80 %

* Otroški dodatek in ostali socialni prejemki ne predstavljajo rednega priliva, ki bi se upošteval v izračun kreditne sposobnosti.

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet

Pomagamo vam od ideje do nakupa

Svetovalec, ki vas bo vodil skozi postopek pridobivanja dokumentacije in odobritve kredita, bo odgovoril na vsa vaša vprašanja, vas seznanil s postopkom in obveščal o posameznih korakih.

Med nakupom nepremičnine in postopkom pridobivanja kredita se morate počutiti sproščeno in samozavestno. Naš svetovalec vas bo vodil skozi celoten postopek pridobivanja dokumentacije, odobritve in porabe kredita. Seznanjal in obveščal vas bo o posameznih korakih ter vam odgovarjal na vprašanja.

Pred nakupom nepremičnine osebnega bančnika vprašajte, kakšno kupoprodajno dokumentacijo banka zahteva. Tako bo vaša vloga popolna in nakup nepremičnine varen.

Osebni bančnik vam bo pomagal najti način financiranja, ki bo za vas najprimernejši. Pripravil vam bo informativni izračun in odplačilni načrt.

Cenitev nepremičnine, ki jo kupujete, je običajno obvezna. Opravi jo cenilec banke pred oddajo vloge za kredit, saj je cenitev sestavni del dokumentacije.

Vloga za kredit mora vsebovati vse zahtevane dokumente. To so dokazila o kreditni sposobnosti, namenska dokumentacija (kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje, računi …) in dokumenti, ki jih banka zahteva za vzpostavitev zavarovanja kredita (cenitev, poroštvene izjave …)

Po podpisu pogodbe na banki je v primeru zavarovanja s hipoteko za zavarovanje kredita potrebno skleniti še notarski zapis, notar pa poskrbi tudi za predlog za vknjižbo zastavne pravice.

Celoten proces se zaključi z nakazilom kupnine za vašo novo nepremičnino. S tem je naše delo opravljeno, vi pa lahko začnete uresničevati svoje sanje. 

Primerjalnik kreditov

Dodajte kredite, ki jih želite primerjati med seboj. Primerjalnik omogoča hiter pregled nad ključnimi lastnostmi.

Stanovanjski kredit

Stanovanjski kredit

Dodaj
Dodaj

Pogosta vprašanja

Kreditojemalec je v skladu z 22. členom Zakona o potrošniških kreditih v primeru delnega ali celotnega predčasnega odplačila kredita oz. kreditne pogodbe, sklenjene po 7. 8. 2010 in ob upoštevanju zastaralnega roka 5 let po odplačilu kredita, upravičen do vračila stroškov.

V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirana vrednost) kredita odšteje sedanja vrednost pogodbenih obresti (valorizirana vrednost), vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekli od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik.

Banka delež vračila stroškov računa sorazmerno po linearno časovni metodi, pri čemer se vračilo dela stroška izračuna glede na*:

 • dejansko dobo kredita, datumom prenosa kredita v odplačevanje, pogodbeno zapadlost kredita in datum predčasnega odplačila;

 • za izračun se uporabljajo celi meseci; mesec, ko je še bil redni obračun na kreditu še izveden, se ne upošteva.

*Izjema

Delno vračilo zavarovalne premije se obračuna po metodologiji zavarovalnice, saj je zavarovalna premija, ki jo kreditojemalec plača pri sklenitvi kreditne pogodbe z zavarovanjem pri zavarovalnici, strošek, ki ga kreditojemalec sicer poravna banki, njegova višina pa je določena s strani zavarovalnice. Posledično je tudi zavarovalnica tista, ki je določila metodologijo za delno vračilo zavarovalne premije v primeru predčasnega odplačila kredita.

V primeru predčasnega odplačila kredita so redne obresti na kreditu obračunane le do dneva dokončnega odplačila kredita, ne pa do konca predvidene dobe odplačevanja, zato niso predmet vračila v primeru predčasnega odplačila kredita.

Primeri izračuna povračila stroškov v primeru celotnega predčasnega odplačila kredita pdf, 26 kB

Stanovanjski kredit je dolgoročni namenski kredit, namenjen reševanju stanovanjskih problemov (nakupi, gradnja, prenova nepremičnin, kot tudi poplačila obstoječih stanovanjskih kreditov, ter izplačila dedičev ali zakoncev), in ki zahteva dokumentacijo za namensko porabo. V primeru koriščenja dela kredita v gotovini, se tudi za ta del pred odobritvijo kredita zahteva namenska dokumentacija, koristi pa se lahko gotovinsko.

Sama dela, ki se financirajo iz stanovanjskega kredita so lahko večja t.j. tista, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje (novogradnje, prizidave, večje rekonstrukcije) ali pa t.i. vzdrževalna za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno (zamenjava strehe, kurilnih naprav, izdelava fasade, zamenjava stavbnega pohištva, adaptacija kopalnice …).

Pod dela za katera pa se ne more najeti stanovanjski kredit (lahko pa se najame potrošniški) pa spadajo npr. izgradnja bazena, nadstreškov, urejanje okolice (ograditev zemljišča, zasaditve …).

Kadar koli po prenosu kredita v odplačevanje je mogoče predčasno delno ali celotno poplačilo kredita. Strošek takega poplačila določa Zakon o potrošniških kreditih. Trenutno je za kredite s spremenljivo obrestno mero in vsa poplačila kredita s fiksno obrestno mero v enem letu do zneska 10.000 EUR, brezplačen.

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Preberite več tukaj.

 • mesečni strošek vodenja kredita,
 • stroški zavarovanja kredita:
  • zavarovalnica: zavarovalna premija
  • hipoteka: stroški cenitve nepremičnine, stroški zavarovanja nepremičnine in vinkulacijsko potrdilo, stroški notarja za notarski zapis sporazuma oz. sklenitev sporazuma pri notarju, stroški sestave zemljiškoknjižnega predloga, sodne takse za vpis zastavne pravice v zemljiško knjigo.

Banka izračuna mesečno anuiteto od črpanega zneska kredita. Višina anuitete v času odplačevanja kredita se usklajuje dvakrat letno (marca in septembra), in sicer glede na datum zapadlosti anuitete (8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu). Nova anuiteta zapade v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju. Pri določitvi se upoštevajo nezapadla glavnica, preostala odplačilna doba in veljavna obrestna mera.

Če ste najeli kredit s fiksno obrestno mero, ta ostane nespremenjena celotno odplačilno dobo.


Pri kreditu s spremenljivio obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere (Euribor) in fiksnega pribitka, se zaradi sprememb v referenčni obrestni meri tudi skupna obrestna mera v dobi trajanja kredita običajno spreminja.

Osnovni namen hipoteke je zavarovanje poplačila določene terjatve s prodajo nepremičnine in poplačilo upnika (npr. banke) iz kupnine, če kreditojemalec ob dospelosti ne izpolni svoje obveznosti.

Če kreditojemalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti redno ali v celoti, banka ravna skladno s Politiko ravnanja banke, za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino.

Politika ravnanja banke, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino pdf, 78 kB  
V takem primeru se lahko zgodi, da partner in otroci ostanejo brez strehe nad glavo. Da bi se  izognili nepredvidenim dogodkom, ki lahko otežijo odplačevanje kredita, kot sta smrt ali brezposelnost kreditojemalca, svetujemo sklenitev dodatnega zavarovanja: zavarovanja kreditojemalca za primer smrti in/ali zavarovanja kreditojemalca za primer brezposelnosti

Kredit za nepremičnino je vsak potrošniški kredit:

 • katerega vračilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini ali
 • katerega namen je pridobiti ali obdržati lastninsko pravico na nepremičnini.

Interkalarne obresti so pogodbene obresti za čas črpanja kredita. Banka začne obračunavati obresti na dan prvega črpanja kredita, vse do prenosa kredita v odplačevanje.

Rok za porabo oziroma črpanje kredita, ki ga določi banka, je lahko največ 2 meseca. V naslednjem mesecu po zaključku roka za porabo kredita, začne kreditojemalec vračati kredit v rednih mesečnih anuitetah.

Interkalarne obresti se plačajo v celoti in v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo petnajsti dan po prenosu kredita v odplačevanje. Obvestilo o višini in obračun interkalarnih obresti prejme kreditojemalec po pošti najmanj 8 dni pred zapadlostjo terjatve.

Nespremenljivost obrestne mere ni povezana z nespremenljivostjo anuitete, tako imajo tudi kreditne pogodbe s fiksno obrestno mero spremenljivo anuiteto.

Višina mesečne anuitete je evidenčno izračunana z uporabo linearnega obrestovalnega faktorja, ki za njen izračun upošteva idealno – enako število dni v mesecu in odplačevanje kredita v idealnih pogojih. Do preračuna anuitete lahko pride zaradi drugačne dinamike porabe in odplačevanja kredita, kot je bila upoštevana pri informativnem izračunu anuitete, ter zaradi upoštevanja dejanskega števila dni pri izračunu obresti.

Prikaži vse
Krediti

Načrtujete nakup, gradnjo ali prenovo doma – vi veste kaj, mi vemo kako

Dom – koliko topline je v tej besedi in vsi, prav vsi, si zaslužimo mesto, kjer najdemo mir, zatočišče in smo lahko v družbi najbližjih.

 

Krediti

Nepričakovani izdatki ali manjše in večje želje – s pravim financiranjem gre lažje!

VI VESTE KAJ, MI VEMO KAKO!

Da boste lahko rešili zagate ali si uresničili svoje želje, imamo prilagojeno financiranje, ki ustreza prav vam in vašemu načinu poslovanja.

Krediti

Najhitrejša pot do vašega novega stanovanja ali hiše

Lasten dom je za številne ljudi velika želja in izziv hkrati. Mnogi želijo zase ali za svojo družino kupiti novo stanovanje ali zgraditi hišo, vendar se sprašujejo, ali lahko za takšno investicijo zberejo dovolj finančnih sredstev. Ob izdelavi finančnega načrta pomembno vlogo igra tudi najem kredita.

Krediti

Naj sanje o novem domu postanejo resničnost

Nakup nepremičnine je pogosto ena večjih prelomnic v življenju posameznika, saj predstavlja pridobitev nečesa nezamenljivega – pridobitev doma, ki je temelj našega bivanja.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Ivona K.
Ivona K.

Kadar potrebujem kredit, se obrnem na svojo osebno bančnico, s katero sem že vrsto let izredno zadovoljna. Pri njej dobim vse informacije, podporo ter tudi najboljše možne kreditne pogoje. Glede na to, da sem zvesta stranka SKB banke že 20 let, verjamem, da bom tudi še naprej.

Ivona K.

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Pridobitev izpisa
podatkov stranke

Podrobnejša navodila o načinu pridobitve izpisa podatkov stranke, ki se v SISBONU nanašajo nanj, o načinu pridobitve teh podatkov po pooblaščeni osebi in o možnem načinu oddaje zahteve za izbris oziroma spremembo podatkov ter informacije o varovanju osebnih podatkov najdete v dokumentu Uveljavljanje pravic strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov  in na spletni strani SISBON.

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več