Vrste garancij

Vrste storitvenih garancij:

 • garancija za resnost ponudbe je namenjena ponudnikom, ki želijo sodelovati na razpisu in morajo ob prijavi razpisni dokumentaciji priložiti tudi garancijo;
 • garancija za dobro in pravočasno izvedbo del krije kupcu tveganje in povračilo škode, če prodajalec blaga ne dobavi ali ga ne dobavi v pogodbenem roku, zavaruje pa tudi naročnika investicijskih del;
 • garancija za odpravo napak v garancijskem roku zavaruje kupca v primerih, ko ta prodajalcu sicer pravočasno in pravilno reklamira napake na dobavljenem blagu, a jih zadnji kljub pozivu ne odpravi.

Vrste plačilnih garancij:

 • garancija za plačilo blaga in storitev prodajalcu zavaruje plačilo kupnine ali plačilo opravljenih storitev;
 • garancija za vračilo avansa pomeni zavarovanje za vračilo vnaprej plačanega zneska kupcu, ki jo mora predložiti prodajalec na njegovo zahtevo. Po navadi se uporablja pri pogodbah o dobavi blaga, prodaji blaga na kredit in investicijskih projektih;
 • garancija za vračilo najetih kreditov zavaruje kreditodajalca za primer neplačila obveznosti iz kreditnega posla.

Druge vrste garancij:

 • garancije za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti;
 • garancije za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti;
 • garancije za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti;
 • garancije za zavarovanje obveznosti, povezane z ukrepi kmetijsko tržnocenovne politike;
 • garancije kupcem stanovanj za vračilo kupnine in odpravo skritih napak;
 • garancije v postopkih oddaje javnih naročil;
 • garancije za plačilo uvoznih in izvoznih dajatev ter taks v zvezi s prevozom blaga z jamstvom zneska TIR.

Poleg direktnih garancij ponujamo tudi možnost garancijske linije ter izdaje indirektnih garancij (kontragarancije) ali potrditev svojih garancij, ki jo opravijo prvovrstne tuje banke.