O SKB banki

 

SKLADNOST POSLOVANJA

Ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami

Poslanstvo SKB banke je graditi in vzdrževati odnose, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju vseh posameznikov. Interese naših strank, zaposlenih, dobaviteljev, vlagateljev in drugih poslovnih partnerjev lahko varujemo le tako, da ravnamo v skladu s sprejetimi etičnimi normami in veljavno zakonodajo, zato vsakodnevno skrbimo za regulativno skladnost poslovanja ter s tem zagotavljamo obvladovanje tveganj v skladu z veljavnim zakonskim okvirom.

 

Etični kodeks in Protikorupcijska politika

Ker SKB banka od vseh zaposlenih pričakuje, da ravnajo v skladu z našimi visokimi etičnimi standardi, smo sprejeli pravila etičnega ravnanja in protikorupcijsko politiko, ki sta pripravljena z namenom zaščititi zaposlene, stranke, dobavitelje in ostale poslovne partnerje pred tveganji, ki izhajajo iz kršitev neizvajanja in nespoštovanja internih predpisov ali veljavne zakonodaje.

Tako banka kot zaposleni v imenu banke ne zagotavljamo finančne ali nefinančne podpore političnim strankam, organizacijam, njihovim članom ali predstavnikom.

       

Poročanje nepravilnosti

Sistem obveščanja o nepravilnostih je vzpostavljen z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja banke. Namenjen je poročanju o možnih ali dejanskih kršitvah predpisov in internih aktov banke, ki jih povzročijo bančni delavci ali banka, ali drugih dejanjih, ki so lahko sporna z vidika etičnosti ali zakonitosti.

V primeru, ko zaznate kakršnokoli kršitev Etičnega kodeksa ali drugih predpisov imate pravico na to tudi opozoriti!

Poročila o nepravilnostih se lahko predložijo:

  • osebno, med delovnim časom (po vnaprej dogovorjenem terminu) v Sektorju skladnost poslovanja (odgovorna oseba: Tea Lobe, direktorica sektorja Skladnost poslovanja), ali
  • prek telefona (01 471 59 99), od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure (odgovorna oseba: Tea Lobe, direktorica sektorja Skladnost poslovanja) - s tovrstnim poročanjem ni možno zagotoviti popolne anonimnosti kličočega, identiteta posameznika pa je varovana v skladu s tem Pravilnikom in Zakonom o zaščiti prijaviteljev, ali
  • prek e-pošte na opozorilo.opozorilo@skb.si ali
  • pisno po pošti, naslovljeni na direktorja Sektorja skladnost poslovanja in/ali Sektorja notranje revidiranje.

Če se poročilo o nepravilnostih nanaša na ravnanje zaposlenih v Sektorju skladnost poslovanja ali zaposlenih v Sektorju notranje revidiranje, se poročilo lahko odda:

  • pisno po pošti, naslovljeno na vodstvo banke SKB, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Posameznik, ki opozori na nepravilnost, bo zaščiten pred diskriminacijo in nepravično obravnavo, podatki pa bodo obravnavani z najvišjo stopnjo zaupnosti. Identiteta prijavitelja se skladno Zakonom o zaščiti prijaviteljev ne bo razkrila in bo znana samo osebi, ki bo prijavo obravnavala. Prijava se lahko poda tudi anonimno.

Če menite, da notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati oziroma da ste lahko deležni povračilnih ukrepov, lahko podate zunanjo prijavo Banki Slovenije ali druge organe za zunanjo prijavo, kot to določa 14. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev.   

Matična družba OTP Bank preko spletnega obrazca dodatno omogoča tudi neposredno poročanje nepravilnosti na matično družbo.

Pravilnik poročanja nepravilnosti pdf, 266 kB

PPDFT

Pri zagotavljanju skladnosti z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter skladnosti z omejevalnimi ukrepi, je ključnega pomena dosledno upoštevanje načela – Poznaj svojo stranko  (angl. KYC - Know Your Client). Politika sprejemljivosti strank služi kot usmeritev za celotno SKB skupino za sklepanje poslovnih razmerij s strankami in opredeljuje pogoje za prekinitev že obstoječih poslovnih razmerij.

Politika sprejemljivosti strank pdf, 326 kB