Zavarovanje pred tečajnim tveganjem je namenjeno pravnim osebam, ki poslujejo v mednarodnem okolju. Zaradi spremembe tečajev se pri poslovanju pojavlja negotovost zaradi spremembe denarnih tokov, ki jih podjetje načrtuje iz naslova že sklenjenih poslov.

Banka SKB vam za zaščito pred tečajnih tveganjem ponuja različne izvedbene finančne instrumente, ki so prilagojeni vašemu poslovanju in potrebam.

 

Pogoji za sklepanje:

 • Podpis Temeljne pogodbe o poslovanju z izvedenimi finančnimi inštrumenti.
 • Veljavna LEI številka.
 • Podpis Dogovora o poročanju (uredba EMIR).
 • Odobren limit za sklepanje izvedenih finančnih instrumentov.
 • Odprt transakcijski račun pri SKB d.d.

Različni finančni inštrumenti

Terminski posel

Terminski (forward) posel je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska določene valute po fiksnem (terminskem) tečaju na določen dan v prihodnosti. Najdaljše obdobje, za katerega ponujamo sklepanje terminskih poslov, je do dve leti. 

Terminski tečaj se določi na podlagi razlik v obrestnih merah obeh valut in trenutnega tržnega (promptnega) tečaja. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od trenutnega tečaja.

 Prednosti:

 • Lahko si zagotovite fiksen/znan tečaj za katerikoli datum v prihodnosti.
 • Uživate popolno zaščito pred neugodno spremembo tečaja.
 • Ni dodatnih stroškov.

Slabosti:

 • Ne pridobivate v primeru ugodne spremembe tečaja.

Posebni terminski posel (Ameriški Forward)

Posebni terminski posel (Ameriški Forward) je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu oziroma prodaji dogovorjenega zneska določene valute po fiksnem tečaju v določenem vnaprej dogovorjenem obdobju. Pri tem poslu vam ni potrebno navesti točnega datuma, temveč navedete samo obdobje, v katerem boste kupili ali prodali določen znesek tuje valute. Najdaljše obdobje, za katerega ponujamo sklepanje  poslov, je do dveh let.

V tem obdobju imate možnost, da kadar koli delno zamenjate poljubno količino tuje valute, SKB pa vam za celotni znesek in celotno obdobje zagotavlja nespremenjeni tečaj. Do konca dogovorjenega obdobja morate porabiti celotni znesek kupljenih oziroma prodanih deviz.

 Prednosti:

 • Lahko si zagotovite fiksen/znan tečaj za obdobje do dveh let.
 • Uživate popolno zaščito pred neugodno spremembo tečaja.
 • Ni plačila premije oziroma ni dodatnih stroškov.

Slabosti:

 • Ne pridobivate v primeru ugodne spremembe tečaja.
 • Tečaj je na račun fleksibilnosti nekoliko slabši kot pri
  klasičnem terminskem poslu.

Valutna zamenjava

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med dvema strankama o:

 • Hkratnem promptnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute.
 • Hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska določene valute.

Valutna zamenjava vam omogoča uravnavanje likvidnosti v posamezni valuti oziroma prilagajanje datuma že sklenjenih poslov za ščitenje tečajnega tveganja.

Valutne opcije

Valutna opcija daje kupcu opcije pravico, ne pa tudi obveznosti, prodati ali kupiti določen znesek tuje valute  po dogovorjenem tečaju na določen dan (ali v določenem obdobju)v prihodnosti. Kupec opcije sam določi tečaj, znesek in zapadlost opcije.

Ob zapadlosti opcije se kupec opcije sam odloči ali bo opcijo izkoristil ali ne. V kolikor je tržni tečaj na dan zapadlosti ugodnejši, bo tujo valuto kupil oziroma prodal po tržnem tečaju.

Za svojo pravico mora kupec opcije izdajatelju opcije ob sklenitvi posla plačati premijo v enkratnem znesku.

 Prednosti:

 • Uživate popolno zaščito pred neugodno spremembo tečaja.
 • Lahko pridobivate v primeru ugodne spremembe tečaja.

Slabosti:

 • Plačilo premije ob sklenitvi posla.

Sektor Zakladništva

Za vse dodatne informacije ali pojasnila so vam na voljo sodelavci v Sektorju Zakladništva.


Pokličite nas

01 471 50 94


Imate vprašanje?

Pošljite nam sporočilo

Dokumenti po uredbi PRIIP

Seznanite se z dokumenti s ključnimi informacijami za male vlagatelje glede izvedenih finančnih instrumentov SKB banke d.d. Ljubljana, s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. 

Če želite, vam bomo na vašo zahtevo brezplačno posredovali zahtevani dokument s ključnimi informacijami tudi v tiskani obliki.

Sektor Zakladništva

Želim, da me pokličete

 

vas morda zanima tudi