Pravna obvestila

SKB banka d.d. Ljubljana
Sedež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Registrska številka pri Okrožnem sodišču v Ljubljani: 061/10148300
Identifikacijska številka za DDV: SI40502368
Matična številka: 5026237

SKB banka d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: SKB d.d.) si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, ter si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino. Ne more pa zagotoviti, da so podatki popolni ali da ne bo prišlo do njihovih sprememb zaradi tretjih oseb (če gre za vdor ali virus). SKB d.d. ne prevzema odgovornosti (neposredne ali posredne) zaradi zamud, napak ali pomanjkljivosti v vsebini teh spletnih strani ali pri njeni morebitni uporabi, kot tudi ne ob prekinitvi ali nerazpoložljivosti storitev. Vsebina spletnih strani je informativne narave, zato se je potrebno pred oblikovanjem/sprejemom odločitev posvetovati z bančnim svetovalcem. Vsebina spletnih strani v angleškem jeziku je prav tako informativne narave in informativno povzema vsebino slovenskih spletnih strani, zato se strani lahko razlikujeta. Ponudbo produktov in storitev preverite v poslovalnici SKB.

Zato SKB d.d. ne prevzema odgovornosti za morebitno posredno škodo ter tudi ne, vendar ne izključno, za izgube, ki izhajajo iz transakcij, izvedenih na podlagi teh podatkov, izgube dobička, izgube poslov, izgube, ki izhajajo iz prekinitev storitev, povečanje stroškov dostopa in obdelavo podatkov. Prav tako SKB d.d. ne prevzema odgovornosti za elemente, ki so zunaj njenega nadzora, ali za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi uporabnikovega tehničnega okolja, zlasti strojne in programske opreme, omrežne opreme (modemi, telefoni …), in vseh orodij, uporabljenih za dostop ali uporabo storitev in/ali podatkov. SKB d.d. ne zagotavlja ter pod nobenimi pogoji ne prevzema odgovornosti za primernost, posledice, točnost, odsotnost napak, resničnost, aktualnost, zanesljivost in komercialno naravo, kakovost, pravilnost, neponarejenost ali razpoložljivost in dostopnost podatkov, vsebovanih na teh spletnih straneh.

Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti podatkov na spletnih straneh in tudi vsak poskus nepooblaščenega dostopanja do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema SKB d.d. je kazniv.

Obvezujete se, da boste do podatkov na teh spletnih straneh dostopali in jih uporabljali izključno za svojo osebno in nekomercialno uporabo.

Kakršne koli informacije o posameznem ali več finančnih instrumentih (delnice, cene investicijskih skladov itd.) so navedene samo kot smernice, tudi ko so pripravljene na podlagi zanesljivih virov. Te informacije prav tako ne predstavljajo ponudbe SKB d.d. za nakup, prodajo ali naročila finančnih storitev (zlasti bančnih in zavarovalnih produktov) ali zaprosila za ponudbo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali drugih investicijskih produktov.

SKB d.d. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, vsebovanih na teh straneh, in posledic, ki bi izvirale iz tega, zlasti ne v zvezi s kakršno koli odločitvijo ali dejanjem, opravljenim na podlagi teh informacij. Skladno z navedenim ste sami izključno odgovorni za uporabo informacij in iz tega nastale rezultate. Prav tako je vaša odgovornost, da preverite vse informacije, ki jih prejmete prek interneta.

Kakršno koli jamstvo SKB d.d. o primernosti storitev ali podatkov za izpolnitev določenega namena, povezano z njihovo komercialno uporabo, morebitnimi veljavnimi pogodbami, tržno vrednostjo ali primernostjo, je izključeno. Seznanjeni ste z dejstvom, da uporaba in interpretacija informacij zahteva specifično in poglobljeno poznavanje finančnih trgov. Če želite katerega od produktov ali storitev iz ponudbe, se, prosimo, obrnite na SKB d.d. za vse informacije o dostopnosti, pogodbenih določilih, pogojih in cenah. Dostop do produktov in storitev, prikazanih na teh straneh, je lahko omejen na določene osebe ali posamezne države.

SKB d.d. odobrava produkte skladno s poslovno politiko banke. To velja tudi za neposredno trženje produktov in storitev po različnih kanalih komuniciranja, ki za banko še ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Banka lahko odobritev v neposrednem trženju predstavljenega produkta in storitve stranki zavrne na podlagi podatkov zahtevanih za odobritev produkta in storitve, brez posebne utemeljitve. Banka bo upoštevala pogoje odobritve produkta in storitve na dan sklepanja produkta in ne na dan pošiljanja v neposrednem trženju predstavljenega produkta in storitve.

Avtorske pravice

Celotna spletna stran je urejena v skladu z veljavno slovensko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in intelektualni lastnini na splošno, kar zadeva obliko (izbira, načrtovanje, razporeditev tematik, sredstva dostopa do podatkov, organizacija podatkov itd.) in tudi vsebino (besedila, slike itd.). Vsebine, prikazane na tem spletnem mestu, so izključna last SKB d.d. Obvezujete se tudi, da teh vsebin ne boste uporabljali za nezakonite namene, prav tako tega ne boste omogočili drugim.
Izjemoma so nekatere vsebine (besedila, slike) lahko last njihovih posameznih avtorjev.
Kakršna koli reprodukcija, predstavljanje, distribucija ali redistribucija vsebin tega spletnega mesta bodisi v celoti ali delno v katerem koli mediju ali na kakršen koli način (vključno s, a ne omejeno na predpomnjenje in okvirjanje) ter tudi kakršna koli prodaja, preprodaja, ponovno posredovanje ali kakršno koli dejanje, ki bi take vsebine na kakršen koli način dalo na voljo tretji osebi, je prepovedano. Če teh prepovedi ne upoštevate, ste lahko civilno in kazensko odgovorni.

Hipertekstovne povezave

SKB d.d. ni odgovorna za hipertekstovne povezave na druga spletna mesta in zlasti tudi ne za vsebino povezanih spletnih mest. SKB d.d. ni odgovorna za hipertekstovne povezave na to spletno mesto; takih povezav ni dovoljeno ustvariti brez njenega predhodnega izrecnega dovoljenja.

Varstvo osebnih podatkov

SKB banka se zavzema za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti. Osebne podatke obdeluje skladno z veljavno zakonodajo. Svoje delovanje je uskladila tudi z vsemi določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki se uporablja od 25.5.2018. Upravljavec osebnih podatkov je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v SKB:
SKB d.d. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
dpo@skb.si

V ta namen je SKB pripravila informacije o varstvu osebnih podatkov.
Video predstavitev Združenja bank Slovenije splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).