Pogosta vprašanja

SKB Leasing

KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO?

Družba v okviru opravljanja svoje zakonite in registrirane dejavnosti zbira in obdeluje različne vrste osebnih podatkov, kot so:

 • identifikacijski podatki, npr. osebno ime, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, podatki iz osebnega dokumenta, ki jih potrebujemo za sklenitev posla oz. izvedbo naših storitev,
 • kontaktni podatki, npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča, ki jih potrebujemo za obveščanje o ponudbi ali obveznostih iz pogodbenega razmerja,
 • sociodemografski podatki, npr. spol, starost, izobrazba, zaposlitveni položaj, podatki o zadolženosti, politična izpostavljenost,
 • geolokacijski podatki, ki jih pridobimo iz kanalov in aplikacij, preko katerih posameznik stopa v stik z družbo.

Družba vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidne zlasti vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave. 

Podatke, ki jih obdelujemo, pridobimo:

 • neposredno od posameznikov ob sklenitvi poslovnega razmerja ali izvedbi določene storitve,
 • posredno, preko izvajanja pogodbenega razmerja in storitev,
 • na način, da jih ustvarimo sami ob izvajanju analiz,
 • iz zbirk drugih upravljavcev, ker jih potrebujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma zaradi zakonske obveznosti (npr. SISBON).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke in na kateri pravni podlagi?

Osebne podatke posameznikov obdelujemo le, če:

 • je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe,
 • je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za družbo kot upravljavca,
 • je posameznik privolil v obdelavo osebnih podatkov, ali če
 • je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo.

1. Osebne podatke posameznikov obdelujemo za namen izvajanja storitev iz pogodbe o finančnem leasingu, pogodbe o kreditu ali pogodbe za druge produkte iz naše ponudbe (npr. sklepanje garancij, zavarovanja ipd.) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov. V teh primerih se podatki obdelujejo na podlagi pogodb, ki jih sklenete z nami, skladno s členom 6/1(b) GDPR. Zavarovanje za vas uredimo po meri. Izberete lahko med štirimi priznanimi zavarovalnicami v Sloveniji in sicer Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Generali in Zavarovalnica Allianz.

V teh primerih je posredovanje vaših podatkov vaša pogodbena obveznost, kar pomeni, da z vami ne moremo skleniti poslovnega razmerja, če nam podatkov ne posredujete.

2. Osebni podatki posameznikov se obdelujejo tudi za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za družbo, kot npr.:

 • ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke,
 • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja ter v sistem SISBON,
 • vodenje evidenc in hramba podatkov.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo zakonski predpisi, ki zavezujejo družbo, kot npr. vsakokrat veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru, skladno s členom 6/1(c) GDPR.

3. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba in nad katerimi ne prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine. Podatki se tako obdelujejo tudi za:

 • izvajanje ukrepov, ki so potrebni za preprečevanje in preiskovanje prevar,
 • za izvajanje analiz in raziskave trga,
 • za spremljanje zadovoljstva naših strank z namenom izboljšanja naših storitev,
 • za izvajanje trženjskih aktivnosti,
 • za pozivanje k posredovanju posodobljenih podatkov,
 • upravljanje vaših obstoječih komunikacijskih kanalov za zagotavljanje varnega dostopa,
 • izvajanje videonadzora ter
 • snemanje telefonskih klicev v primeru sklepanja poslov preko telefona.

Za zapisane namene se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe, skladno s členom 6/1(f) GDPR.

Obdelavi podatkov v te namene lahko kadarkoli ugovarjate. V tem primeru bo družba prenehala obdelovati podatke v te namene, razen če dokaže nujne legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo.

4. Kontaktne in druge osebne podatke posameznikov obdelujemo tudi za namene, za katere ste podali svojo privolitev, kot npr.

 • izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
 • za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe, družb v Skupini SKB Leasing ter pogodbenih partnerjev družbe,
 • za prejemanje vabil na dogodke in sodelovanje v nagradnih igrah.

Sklenitev pogodbe za finančni produkt, ki ga ponuja družba ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe. Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in v kolikor se posameznik oziroma stranka odloči, da je ne želi podati oziroma jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja z družbo oziroma zanjo to ne predstavlja dodatnih stroškov oziroma oteževalnih okoliščin.

PREKLIC PRIVOLITVE STRANKE

Privolitev stranke oziroma posameznika, ki je podana za trženjske namene in aktivnosti družbe, kot je navedeno v privolitvi, velja do preklica. Če stranka oziroma posameznik, v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic ne bo več uporabljala.

Če želi stranka oziroma posameznik delno ali v celoti preklicati privolitev, to lahko stori s podpisom obrazca za privolitev (na voljo na sedežu družbe in pri pogodbenih partnerjih), na katerem označi »ne« pri posameznih namenih obdelave, ali s pisno izjavo na kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Stranka oziroma posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil družbe, ki jih prejema na podlagi podanega soglasja, preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oziroma informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu družbe. Družba bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu. 

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Podatki o strankah so poslovna skrivnost upravljavca oziroma družbe. Zaposleni pri upravljavcu do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Za dosego nekaterih zgoraj navedenih namenov obdelav podatkov, so lahko vaši podatki razkriti tudi tretjim osebam, ki vaše podatke obdelujejo izključno v našem imenu in pod našim nadzorom (obdelovalci podatkov) ter so k zaupnosti podatkov zavezani s pogodbo o obdelavi podatkov. Tako so lahko vaši podatki razkriti npr.:

 • ponudnikom informacijske infrastrukture/tehnologije,
 • ponudnikom storitev pošiljanja sporočil, pošte,
 • kreditnim posrednikom,
 • cenilcem.

Podrobnejše informacije o pogodbenih partnerjih ter obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslovu gdpr@skb-leasing.si.

Družba osebne podatke posreduje tudi drugim tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Sistem izmenjave informacij (SISBON), ipd.) ali če ste za to podali svojo privolitev

Na podlagi privolitve so lahko osebni podatki stranke posredovani družbam v skupini in pogodbenim partnerjem upravljavca,

Aktualen seznam članic družb v skupini in pogodbenih partnerjev:

 • SKB Leasing Select d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 2366878000

Vsi uporabniki vaših osebnih podatkov so zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in/ali vsakokratnim veljavnim nacionalnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in drugimi zakonskimi predpisi.

Družba osebnih podatkov ne prenaša oziroma posreduje v tretje države.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja se hranijo vse do vašega preklica oz. zahteve za izbris podatkov, vendar ne dlje kot 10 let po prenehanju poslovnega razmerja oz. do izpolnitve namena, za katerega so se pridobili.

PRAVICE STRANK

Družba kot upravljavec osebnih podatkov zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja njihovih pravic. To so

 • Pravico do dostopa do podatkov, ki jo lahko uveljavljate, če vas zanima, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in bi želeli vedeti, katere podatke o vas obdelujemo.
 • Pravico do popravka, če ugotovite, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo nepravilni oziroma netočni.
 • Pravico do izbrisa osebnih podatkov, če menite, da za obdelavo osebnih podatkov nimamo ustrezne pravne podlage ali podatki niso potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani.
 • Pravico do omejitve obdelave, če oporekate točnosti podatkov, ki jih o vas obdelujemo oz. menite, da za obdelavo nimamo ustrezne pravne podlage in podatki niso potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
 • Pravico do ugovora obdelavi, če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja ali zakonitega interesa družbe in želite takšni obdelavi ugovarjati.
 • Pravico do prenosljivosti podatkov, kadar se obdelava izvaja na podlagi vašega soglasja ali pogodbe ter se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavi svojo posamezno pravico tako, da izpolni obrazec, ki je predviden za posamezno pravico in je na voljo na sedežu in v poslovnih enotah družbe ter na spletni strani družbe ter ga zaradi potrebne identifikacije osebno predloži na sedežu družbe ali njene poslovne enote, v primeru zahteve za popravo oziroma dopolnitev podatkov pa skladno z navodili za izpolnjevanje obrazcev tudi na sedežu družb v skupini in njihovih poslovnih enotah ter pri trgovcu-dobavitelju in pogodbenih partnerjih družbe.

Obrazci za uresničevanje pravic:

 

 

Družba je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu. Ta rok se lahko podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru družba obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takšnem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oziroma zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za morebitne dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko družba zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.

Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU

Zoper molk upravljavca (če torej družba posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), ali zoper njegov zavrnilni odgovor, lahko posameznik vloži pritožbo pri nadzornem organu na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

OBSTOJ AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV

Družba uporablja določene avtomatizirane procese, pri kateri se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega znatno vpliva (kot npr. kreditna sposobnost,…). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bo omogočena pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način ter pravica do izpodbijanja take odločitve.

Kakšen je postopek reševanja pritožb in reklamacij strank?

SKB LEASING d.o.o. ima vzpostavljen interni postopek reševanja pritožb in reklamacij strank z namenom zagotavljanja ravni kakovosti svojih storitev:

Shema zunajsodnega reševanja potrošniških sporov pdf, 153 kB  

Kakšno opremo lahko financiram preko vašega podjetja?

Pri nas ponujamo financiranje osebnih, tovornih in dostavnih vozil, kmetijske in gradbene mehanizacije, kovinskoobdelovalnih strojev, lesnoobdelovalnih strojev, opreme za obdelavo plastike in gume, tiskarske stroje in opremo, računalniško opremo, opremo za medicino …

Kolikšno je najdaljše obdobje za odplačevanje lizinga?

Doba financiranja je odvisna od bonitete oz. plačilne sposobnosti lizingojemalca, zneska financiranja, dodatnih zavarovanj in vrste predmeta financiranja. Najdaljša doba je sedem let.

Katere so prednosti finančnega lizinga?

Prednosti finančnega lizinga so:

 • hitra odobritev;
 • malo potrebne dokumentacije;
 • možnost različnih zavarovanj financiranja;
 • fleksibilnost pri zapadlosti obrokov (četrtletno, polletno, letno, dveletno);
 • možen preostanek vrednosti po koncu financiranja, kar zmanjša obrok.

Katere vrste lizinga ponujate pri vas za fizične osebe?

Fizičnim osebam za nakup vozila najbolj priporočamo finančni lizing, po katerem je tudi največje povpraševanje.

Opremo bi želel zavarovati pred možnimi posledicami požara, strojeloma oziroma pred nesrečami, ki bi jo lahko uničile.

SKB Leasing vam zagotavlja posredovanje pri zavarovalnicah, ki pripravijo zavarovalne police pod pogoji, prilagojenimi vašim željam in potrebam.

Rad bi dobil lizing za rabljeno opremo.

Financiranje rabljene opreme je mogoče, odvisno pa je od vrste opreme, višine pologa, dobe financiranja in bonitete lizingojemalca.

Moj dobavitelj mi jamči dodaten popust za takojšnje plačilo pri nakupu nove opreme. Ali bom z nakupom v obliki financiranja to ugodnost izgubil?

SKB Leasing plača dobavitelju v skladu z dogovorom med vami in dobaviteljem. Če se dogovorite za plačilo v enkratnem znesku in s tem pridobite popust, bomo ta dogovor upoštevali in vam prav tako omogočili, da boste pridobili popusta.

Ali moram kot pravna oseba plačati DDV ob podpisu pogodbe?

SKB Leasing ponuja davčnim zavezancem odlog plačila DDV za obdobje do 90 dni. V tem času naj bi si ga lizingojemalec poračunal in dobil vrnjenega s strani DURS.

Ne želim izgubljati časa z dodatnim administrativnim delom in zbiranjem papirjev.

SKB Leasing bo uporabil vse obstoječe dokumente, ki obstajajo v naših arhivih, in vse javno-pravne evidence (npr. AJPES, DURS) ter za vas izpeljal celoten postopek priprave posla.

Ne želim 100-odstotnega financiranja investicije. Lahko delno prispevam tudi svoja sredstva?

Del financiranja s finančnim lizingom ali poslovnim najemom je tudi polog, ki je odvisen od več dejavnikov, na primer od vrste opreme, dobe financiranja, bonitete lizingojemalca …

Kako poteka zaključek moje pogodbe in kakšne dokumente potrebujem za spremembo lastništva?

Potem ko plačate zadnji obrok, vašo pogodbo zaključimo in vam v nekaj dnevih pošljemo zaključek pogodbenega razmerja, ki vsebuje pooblastilo za izbris lastništva. Na podlagi te dokumentacije potem spremenite prometno dovoljenje na svoje ime.

Preverite datum registracije in zadnje plačilo izvedite dovolj zgodaj, da bodo zaključni dokumenti še pravočasno prispeli na vaš naslov.

Ali lahko predčasno poplačam svoje obveznosti po pogodbi ?

Če želite predčasno poplačati obveznosti, vam moramo pripraviti t. i. informativni izračun. Na podlagi vašega plačila, izkazanega na informativnem izračunu, pripravimo zaključek pogodbenega razmerja s pooblastilom za izbris našega lastništva.

Spremenil sem naslov običajnega prebivališča. Kaj naj naredim?

Če spremenite naslov običajnega prebivališča, nam pošljite pisni zahtevek za spremembo naslova.
Ob spremembi stalnega prebivališča pa nam pošljite tudi fotokopijo novega osebnega dokumenta.

Kaj naj naredim, ker sem položnico izgubil?

Podpora IT ne dopušča ponovnega izpisa položnice. Prepišite potrebne podatke s prejšnje položnice oz. nas pokličite.

Dobil sem dobropis, kaj naj z njim naredim?

Dobropis je sestavljen iz dveh delov.


V prvem delu, ki sledi zaporedni številki dobropisa, je navedena informacija, za koliko se zmanjša nezapadli dolg od obresti (posledično se zmanjšajo naslednji obroki). Če ste plačali DDV na začetku, se vrednost DDV prizna kot preplačilo. To preplačilo se knjiži kot plačilo pri prvem naslednjem zapadlem obroku. Če imate neporavnane obveznosti iz preteklih obdobij, znesek DDV iz dobropisa zapira del obstoječega zapadlega dolga.

V drugem delu dobropisa morate navesti datum popravka DDV v svojih evidencah ali obkrožiti točko 1 oz. 2 (ob upoštevanju dejanskega statusa DDV pri sklenitvi financiranja).

Dobropis podpišite in ga, če ste pravna oseba, žigosajte.

Izvirnik pošljite na SKB Leasing, kopijo pa zadržite za evidenco.

Kaj sta Euribor, Libor?

EURIBOR (Euro International Offered Rate) – je medbančna obrestna mera, po kateri si banke iz evroobmočja posojajo denar za določeno ročnost.


LIBOR (London Internal Offered Rate) – je obrestna mera, ki jo velike mednarodne banke v Londonu vzajemno obračunavajo za terminske naložbe in jo uporabljajo pri različnih kreditnih poslih.

Ali se mora pogodba o lizingu zaključiti, če gre za totalno škodo?

Pravno lastništvo nad vozilom se pri lizingu uporabi kot zavarovanje financiranja za lizingodajalca. Če je predmet financiranja uničen, je treba pogodbo o lizingu zaključiti.

Ali je policijski zapisnik nujen pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja avtomobilskega kaska?

Policijski zapisnik ni nujen, je pa zaželen. Pomembno je, da se izpolni evropsko poročilo oz. da lahko priča poda izjavo o škodnem dogodku.

Kakšne so moje pravice kot oškodovanec?

Prosimo, obrnite se na SKB Leasing, saj je treba preveriti, katera tveganja so zavarovana po vaši zavarovalni polici.

Kako je pri vandalizmu, ali zgubim bonus?

Prosimo, obrnite se na SKB Leasing, saj je treba preveriti, katera tveganja so zavarovana po vaši zavarovalni polici.

Kakšna je moja polica, kako imam vozilo zavarovano?

Prosimo, obrnite se na SKB Leasing, saj je treba preveriti, katera tveganja so zavarovana po vaši zavarovalni polici.

V katerem primeru moram plačati odbitno franšizo in koliko le ta znaša?

Če se škoda uveljavlja iz osnovnega kaska, mora stranka plačati odbitno franšizo, ki znaša en odstotek nabavne vrednosti vozila.

Kako naj prijavim škodo, da ne izgubim bonusa, odbitne franšize?

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi del škode, se ob uveljavljanju škode iz splošnega avtomobilskega kaska dajatev zavarovalnice zniža za dogovorjeni znesek soudeležbe zavarovanca (odbitna franšiza) v višini enega odstotka nabavne vrednosti vozila.

Kakšen je postopek reševanja škode na vozilu?

Škodo je treba prijaviti na pristojni zavarovalnici, kjer cenilec oceni škodo. Z zapisnikom o ogledu in cenitvi stranka pridobi pooblastilo družbe SKB Leasing, s katerim lahko preda vozilo v popravilo. Izvajalec popravila na podlagi cenitvenega zapisnika popravi vozilo in račune za popravilo pošlje zavarovalnici, v kateri pripravijo predlog poravnave oz. zaključni sporazum.

Ali je treba izpolniti evropsko poročilo ob prometni nezgodi?

Evropsko poročilo je treba izpolniti, samo kadar sta v nesreči udeleženi dve vozili. Gre za dokument za prijavo škode na zavarovalnici.

Blog zapisi