Pogosta vprašanja

Financiranje

Katere stroške zaračuna banka za sklenitev kredita s poroštvom države?

Ob sklenitvi kredita s poroštvom države v banki zaračunamo nadomestilo za sklenitev in vodenje kredita po enaki tarifi, kot je veljala pred začetkom epidemije (pred 12.3.2020).

ZDLGPE predvideva tudi plačilo jamstvene premije za namen poroštva Republike Slovenije, ki bremeni uporabnika kredita. Premija, ki je določena v ZDLGPE, se obračuna letno.

Ali so za kredit s poroštvom države potrebna še druga ali dodatna zavarovanja?

Drugo ali dodatno zavarovanje kredita  je odvisno od primera oziroma če je v okviru odobritve tako zahtevano.

Kako je določena višina poroštva?

Višina poroštva Republike Slovenije za posamezen kredit znaša, glede na velikost uporabnika kredita skladno z Uredbo 651/2014/ EU:

 • 70% glavnice kredita za uporabnike kredita, ki se uvrščajo med velika podjetja
 • 80% glavnice kredita za uporabnike kredita, ki se uvrščajo med mikro, majhna ali srednja podjetja.

Kako se obrestna mera kredita z državnim poroštvom razlikuje od obrestne mere kredita brez tega poroštva?

Banka prenese finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na uporabnika kredita tako, da se obrestna mera kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero kredita brez vseh kreditnih zavarovanj zniža (kot določa Priloga 1 k Uredbi).

Kakšen je najvišji dovoljeni skupni znesek kredita?

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca (v nadaljevanju: uporabnik kredita), za katerega Republika Slovenija nudi poroštvo, znaša največ 25% prihodkov od prodaje v letu 2019 (AOP110), vendar ne več od višine dvojnega zneska stroškov dela za leto 2019 (AOP140+141+142). V primeru, da je uporabniku kredita odobren odlog plačila obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega uporabnika kredita všteva znesek njegovih odloženih obveznosti.

Kakšni so pogoji za pridobitev kredita z državnim poroštvom?

Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZDLGPE) v primeru kreditnih pogodb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sklenjene so po 12.3.2020 in najkasneje do 30.6.2021,
 • ročnost kredita ne presega petih (5) let,
 • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti uporabnika kredita, in sicer:
  • financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb,
  • financiranju obratnega kapitala,
  • financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene med 12.3. in 1.5.2020.
 • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Ali moram o odlogu plačila kredita sam seznaniti poroke?

Da. O odlogu na plačevanje obveznosti iz naslova kredita, kjer je zavarovanje s poroštvom fizičnih oseb, so ti sopodpisniki dodatka k pogodbi za odlog.

Trenutno nisem zmožen v celoti poravnati svojih obveznosti do banke in potrebujem odlog plačila obveznosti. Ali lahko v primeru, da se moja finančna situacija izboljša, odložene zneske kredita poplačam naenkrat?

Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o drugačnih rokih plačila obveznosti. Če se vaše finančno stanje spremeni, se oglasite pri svojemu bančniku in se dogovorite za delno ali celotno poplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe.

Ali sem upravičen do odloga plačila, če so moje obveznosti iz kreditne pogodbe zapadle že pred oddajo vloge ali pred razglasitvijo epidemije?

Če zaprosite za odlog plačila obveznosti in izpolnjujete zakonske pogoje, vam bomo v banki odobrili odlog plačila kredita (četudi morda v preteklosti niste plačali vseh obveznosti), a le za obveznosti, ki bi zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije (12. 3. 2020).

Obveznosti, ki so zapadle v plačilo pred tem datumom, niso predmet zakona in jih obravnavamo skladno z veljavnimi postopki.

Kaj, če nisem slovenski državljan ali če nimam stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji?

Če niste državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, potem zakon za vas žal ne velja, lahko pa zaprosite za moratorij ali reprogramiranje kredita po pogojih, ki jih ponujamo v SKB banki, in niso vezani na interventni zakon.

Predlagamo, da za več informacij o tej možnosti kontaktirate svojega osebnega bančnika ali pa nas pokličete na 01 471 55 55.

 

 

Bo potrebno vlogo in dodatek h kreditni pogodbi doplačati?

Ne, v SKB banki bosta vloga in dodatek h kreditni pogodbi na podlagi ZIUOPOK, ZIUOPDVE in ZIUPOPDVE za fizične osebe brezplačni.

Kakšno dokumentacijo moram banki predložiti, da dokažem upravičenost do odloga kredita?

Banki je potrebno predložiti pravilno izpolnjeno vloge. Druga dodatna dokazila so navedena v Vlogi za odlog plačila kredita.

Kakšen je rok za oddajo vloge na banko?

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je potrebno na banko podati najkasneje do 26.2.2021.

Za kakšno obdobje lahko dobim odlog plačila kredita?

Zakon predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje do 9 mesecev. Če ste v preteklosti že koristili odlog plačila kreditnih obveznosti v skladu z interventnim zakonom, se število mesecev že sklenjenih odlogov odšteje od najdaljše skupne dolžine 9 mesecev. V kolikor ste že koristili oziroma koristite odlog v skladu z interventnim zakonom za obdobje 9 ali več mesecev, do novega odloga sedaj niste upravičeni.

Komu banka odobri odlog plačila kredita?

Banka odlog plačila kredita odobri:

 • gospodarskim družbam, ustanovljenim po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam, fizičnim osebam, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlenim osebam, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • nosilcem kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • fizičnim osebam, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kje lahko preberem Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev?

Zakon je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 28. 3. 2020, št. 36/20, njegovi dopolnitvi pa v sklopu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil v objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 175/20 z dne 27.11.2020 in v sklopu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 203/20 z dne 30.12.2020.

Kaj je Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) in zakaj je bil sprejet ter kaj je vsebina njegovih dopolnitev?

Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog plačila kredita do 12 mesecev. Vloge po zakonu je bilo moč oddati do 15.11.2020.

ZIUOPDVE je bil sprejet z namenom podaljšanja roka za oddajo vloge za odlog plačila obveznosti kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov druge razglasitve epidemije niso mogli poravnati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb. Zakon je možnost odloga omogočil tudi tistim, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča. Vlogo je bilo moč oddati do 31.12.2020, zakon pa je predvidel odlog plačila obveznosti do 31.1.2021. 

ZIUPOPDVE omogoča odlog plačila do 9 mesecev, če stranka v preteklosti še ni izkoristila odloga plačila kredita v navedeni višini in podaljšuje možnost oddaje vloge do 26.2.2021.

Komu je namenjen limit na transakcijskem računu?

Limit na transakcijskem računu je namenjen pravnim osebam, imentikom zasebnih dejavnosti in civilnopravnim osebam, ki želijo na enostaven način uravnavati likvidnost svojega poslovanja.

Kakšni so pogoji za najem kredita?

Potrebujete odprt transakcijski račun v SKB prek katerega boste izvajali vsaj 50 % plačilnega prometa podjetja; za novo odobrene kredite in poplačilo kreditov najetih pri drugih bankah.

Potrebujem več informacij o lizingu!

Razlika med kreditom  in lizingom je v tem, da pri nakupu vozila s kreditom takoj pridobite lastništvo, pri lizingu pa je lastnik avta do odplačila lizinga lizingodajalec.

Lizingodajalec vam bo odobril lizing v znesku in z mesečnim obrokom, ustreznim prilivom na vaš osebni račun. Najnižji mesečni obrok je 100 EUR.

Značilnosti lizinga:

 • odplačilna doba lizinga za osebno vozilo je do 7 let,
 • možnost nakupa rabljenega ali novega vozila,
 • po navadi je polog 20 % ali več vrednosti vozila,
 • možnost izbire med fiksno ali spremenljivo obrestno mero,
 • stroški odobritve so primerljivi s stroški najema kredita.

Stranka mora pri najemu lizinga za odobritev izkazati določene redne prihodke (plača, pokojnina ali drugi prilivi), za tuje državljane velja, da morajo imeti tudi poroka. Zavarovanje lizinga je že sam predmet lizinga, torej vozilo, ki do plačila zadnjega obroka ostane v lasti lizingodajalca. Dodatno zavarovanje lizinga navadno ni potrebno, vozilo pa mora biti zavarovano.

Kako deluje prodaja že izstavljenih računov, v čem je bistvo odkupa terjatev?

Odgovor …

Komu so namenjeni kratkoročni krediti?

Kratkoročni krediti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki potrebujejo kratkoročne vire financiranja.

Kateri dokumenti vse so potrebni za revolving kredit?

Podjetja:

 • pisni zahtevek z opisom posla, višino kredita, rokom vračila in načinom zavarovanja
 • zaključni račun (revidiran) za preteklo poslovno leto: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička, statistični podatki
 • potrdilo o plačilni sposobnosti
 • izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
 • obvestilo AJPES o dejavnosti in matični številki
 • davčna številka
 • dodatni podatki o poslovanju podjetja
 • tekoči podatki o poslovanju podjetja

Samostojni podjetniki:

 • potrdilo o vpisu dejavnosti v ustrezen register pri pristojnem organu, ki ne sme biti starejše od 30 dni
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakoni (obrtno dovoljenje, koncesija)
 • obrazec Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
 • fotokopijo potrdila o plačanih davčnih obveznostih, ki ob sklenitvi pogodbe ne sme biti starejše od 30 dni
 • izpis prometa po mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev
 • tekoče podatke  o poslovanju podjetja
 • dodatne podatke o poslovanju

Blog zapisi