Varčevanje in investicije

Investicijski skladi

Zakaj je vplačevanje v okviru varčevalnega načrta dobra odločitev?

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj v povprečju ne kupuje zgolj v času ko so tečaji v povprečju visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in kapitalskih kriz, torej tudi v času ko so tečaji v povprečju poceni. Na ta način si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Stroški varčevalnega načrta

Vlagatelju se v okviru poslovanja z varčevalnim načrtom ne obračuna vstopna ali izstopna provizija.

Trajanje varčevalnega načrta

Varčevanje v okviru posameznega varčevalnega načrta traja 60 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša za enako obdobje, v kolikor vlagatelj  ne odstopi od varčevalnega načrta s podpisom in predložitvijo banki zahtevka za odstop od varčevalnega načrta (na obrazcu banke), ki vsebuje tudi preklic danega soglasja za interno direktno obremenitev, ali iz kateregakoli razloga pri SKB ne zapre osebnega računa.

Kako vlagatelj pristopi k varčevalnemu načrtu?

K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi s podpisom Pristopne vloge k varčevalnemu načrtu in soglasjem za interno direktno obremenitev osebnega računa. Vlagatelj s pristopom k varčevalnemu načrtu vanj mesečno vplačuje (oddaja naročila za nakup delnic izbranega podsklada Moorea Fund) prek interne direktne obremenitve zneske posameznih naročil v višini najmanj 30 EUR.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika periodičnega mesečnega varčevanja h kateremu pristopi vlagatelj na podlagi pristopne vloge za izbrani podsklad Moorea Fund, ki vključuje vlagateljevo pisno soglasje banki za interno direktno obremenitev vlagateljevega osebnega računa.

Kaj je investicijski sklad?

Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Podsklad krovnega sklada je ločeno premoženje v lasti imetnikov investicijskih kuponov  podsklada (vlagateljev), razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada.

Kateri dokumenti sklada so brezplačno na voljo vlagateljem?

Vlagatelj pred naložbo v podsklad prejme ključni dokument z informacijami (KIID). Vlagatelj na zahtevo prejme tudi brezplačen izvod izvlečka prospekta podsklada, prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila.

Kam podskladi investirajo denar vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Naročite se na brezplačen posvet s svetovalcem in pridobite dodatne nasvete in informacije za varčevanje v skladih. 

Blog zapisi