Varčevanje in investicije

Vrednostni papirji

Kakšno naročilo dati borznemu posredniku?

Pri tržnem naročilu stranka ne postavi omejitev glede tečaja za nakup/prodajo finančnega instrumenta in se izvrši po najboljšem protinaročilu, če to obstaja. Tržno naročilo velja samo na dan, ko je bilo prejeto.

Pri omejenem naročilu stranka določi še sprejemljiv tečaj nakupa (najvišji) oziroma prodaje (najnižji) pri borznem posredovanju na določen dan. Dnevno omejeno naročilo velja le med trgovalnim dnem, ko je bilo oddano. Omejeno naročilo lahko velja tudi do vključno določenega datuma, ki ne more biti daljši od najdaljšega roka, kot ga določa borzni sistem, prek katerega naj bi se naročilo izvršilo.

Stranka lahko odda tudi naročilo s preudarkom, kjer ne postavi omejitev glede tečaja za nakup ali prodajo finančnega instrumenta. SKB izvrši naročilo s preudarkom, ko z odgovornostjo dobrega strokovnjaka presodi, da je glede na stanje na trgu izvršitev naročila za stranko najugodnejša. Če naročilo ni izvršeno med trgovalnim dnem, ko je bilo prejeto, preneha veljati. Če je banka naročilo s preudarkom prejela po koncu trgovanja na trgu, na katerem naj se naročilo izvrši, tako naročilo preneha veljati s potekom naslednjega trgovalnega dne po dnevu, ko je banka naročilo prejela.

Kje oddati borzno naročilo?

Naročilo za nakup ali prodajo domačih finančnih instrumentov lahko oddate v kateri koli poslovalnici SKB ali telefonsko neposredno borznemu posredniku, naročilo za tuje finančne instrumente pa le telefonsko neposredno borznemu posredniku.

Ob oddaji prodajnega naročila mora biti na trgovalnem/skrbniškem računu ustrezno število finančnih instrumentove, ki so predmet prodaje, ob oddaji nakupnega naročila pa je potrebno vplačati akontacijo nakupa, skupaj s stroški provizij in ostalih nadomestil.

Katere dokumente potrebujem za sklenitev Pogodbe o poslovanju s finančnimi instrumenti?

Fizične osebe:

  • veljaven osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list),
  • davčno številko,
  • številko osebnega računa, odprtega pri SKB.

Pravne osebe:

  • davčno številko podjetja,
  • matično številko podjetja,
  • številko transakcijskega računa podjetja, odprtega pri SKB,
  • izpis iz sodnega registra (datum izpisa ne sme biti starejši od 3 mesecev),
  • veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja, davčno številko zakonitega zastopnika

Če pogodbo v imenu pravne osebe sklene pooblaščena oseba, veljajo enaki pogoji kot pri zakonitem zastopniku, pooblaščena oseba pa mora dodatno priložiti tudi pooblastilo, ki ga podpiše zakoniti zastopnik podjetja.

Kako začeti trgovati s finančnimi instrumenti?

Za začetek trgovanja s finančnimi instrumenti je treba skleniti pogodbo o poslovanju s finančnimi instrumenti v eni izmed poslovalnic SKB.  Na podlagi sklenjene pogodbe vam odpremo trgovalni račun (za trgovanje z domačimi finančnimi instrumenti) in skrbniški račun (za trgovanje s tujimi finančnimi instrumenti).

Kakšen je davek na finančne transakcije pri nakupu francoskih delnic?

S 1. 8. 2012 je v Franciji začel veljati davek na finančne transakcije pri nakupu francoskih delnic s tržno kapitalizacijo nad 1 MRD EUR, v višini 0,2 % vrednosti transakcije.

Vlagatelji ste v primeru nakupa francoskih delnic, katerih tržna kapitalizacija presega 1 MRD EUR, zavezani k plačilu davka na finančne transakcije v višini 0,2 %, ki ga poleg kupnine plačate ob vsakem izvršenem nakupnem naročilu. 

Seznam francoskih delnic s tržno kapitalizacijo nad 1 MRD EUR

Blog zapisi