Varčevanje in investicije

Depozit

Ali lahko sklenem vezavo depozita, če nisem vaša stranka?

Vezavo depozita lahko sklenete v kateri koli poslovalnici SKB, obenem pa morate v SKB odpreti tudi osebni račun, na katerega se bodo ob zapadlosti depozita sprostila vezana sredstva. 

Ali lahko vezavo depozita prekinem predčasno?

V času vezave depozita ni možno odstopiti od pogodbe, razen v dokazanih primerih višje sile:

  • nepričakovana bolezen ali poškodba deponenta oz. ožjega družinskega člana,
  • smrt ožjega družinskega člana,
  • naravna nesreča.

Kako so obdavčene obresti?

Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, so dolžni v skladu z zakonom o dohodnini najpozneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU. Napoved vloži zavezanec pri davčnem uradu, kjer ima stalno prebivališče, oziroma v elektronski obliki prek sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti ni treba vložiti zavezancem, katerih skupni znesek ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Od 1. 1. 2013 dalje je stopnja davka 25 %. Ta davek je dokončen. Dohodnina se ne plača od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem oziroma osebnem računu.

84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oziroma varčevanja.

Kako se obrestujejo vezana sredstva?

Vezan depozit s fiksno obrestno mero

Banka obrestuje sredstva po fiksni obrestni meri, ki se določi na dan sklenitve pogodbe in se ne spreminja med dobo vezave, ki je opredeljena s pogodbo.

Vezan depozit s spremenljivo obrestno mero

Banka sredstva obrestuje po spremenljivi obrestni meri. Obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere (3-mesečni Euribor) in fiksnega obrestnega pribitka.

Referenčna obrestna mera se izračunava dnevno. Določi se na dan sklenitve pogodbe in se spreminja vsake tri mesece, šteto od dneva sklenitve pogodbe dalje. Ob vsakem izteku trimesečnega obdobja se upošteva nova, na dan spremembe veljavna vrednost referenčne obrestne mere. Obrestni pribitek je fiksen celotno dobo vezave depozita.

Banka obračuna obresti dnevno in na proporcionalen način, pripiše oziroma izplača pa jih v skladu s pogodbenimi določili. Za obračun obresti upošteva dejansko število dni v mesecu in 365/366 dni v letu. Pri štetju dni se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka.

  

Banka obračuna obresti po formuli, kjer pomeni:

o = obresti
Go = začetna glavnica
p = obrestna mera
d = dejansko število dni v letu, za katere računamo obresti

 

Ali so sredstva vezanega depozita varna?

Vloge v banki so zaščitene s sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge.  Več o jamstvu za vloge v bankah si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije.

Blog zapisi