Krediti

Primerjava kreditov: kateri podatek največ pove?

24. 10. 2018

Se vam je že zgodilo, da ste primerjali ponudbo dveh bank za povsem "enak" kredit, pa vam marsikaj ni bilo jasno?

Kaj so EOM, skriti stroški, skupni stroški, nakup vezanega produkta? Kako je lahko ob "enaki" obrestni meri anuiteta nekje višja kot drugje? Ali pa je ob enaki anuiteti enotna obrestna mera nekje višja kot drugje …

Primerjava kreditov: kateri podatek največ pove?

Podatek, ki vam največ pove o tem, koliko vas bo kredit stal, je primerjava postavke Skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik. Skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita. Iz tega podatka je razvidno, koliko denarnih enot (EUR) boste vrnili za izposojeni znesek.

Efektivna obrestna mera oziroma EOM sicer prikazuje letno obrestno stopnjo kredita z vsemi stroški, vendar je to do neke mere celo zavajajoče, še posebej pri kreditih s krajšo ročnostjo. Že minimalen strošek, ki ga kreditojemalcu zaračunamo poleg obresti, kot sta stroška vodenja računa ali odobritve, lahko povzroči, da je EOM tudi nekajkrat višja od same obrestne mere. Po drugi strani pa je pri stanovanjskih kreditih EOM kvaliteten in upoštevanja vreden kazalec.

Sklenitev dodatne pogodbe o storitvah, ki so obvezne za pridobitev kredita po pogojih, pod katerimi dajalec kredita kredit trži, ravno tako vplivajo na skupne stroške kredita. Če je pogoj za nižjo obrestno mero npr. sklenitev pogodbe za dodatno kreditno kartico ali dodatno zavarovanje, morate upoštevati, da tudi to podraži kredit oziroma da je takšen kredit manj ugoden od podobnega, ki takšnega pogoja ne zahteva.

Efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti (črpanj, plačil, stroškov), o katerih sta se dogovorila dajalec kredita in potrošnik.

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so dajalcu kredita znani.

V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in stroški, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi.

Ključni dokument, ki ga morate dobiti pred podpisom pogodbe

Preden podpišete kakršnokoli kreditno pogodbo, vam je dajalec kredita dolžan priskrbeti standardizirani obrazec, ki se imenuje Standardne predhodne informacije za potrošniški kredit oziroma obrazec ESIS za kredite za nepremičnino. Oblikovan je tako, da vam omogoča kar najboljši pregled pogojev v katerikoli kreditni pogodbi.

Izdajo teh obrazcev določa poseben pravilnik , ki je bil sprejet na podlagi Zakona o potrošniških kreditih.

Struktura dokumenta je enaka za celotno EU, saj je le tako mogoče primerjati ponudbe za kredite vseh bank iz vseh držav EU.

Nekaj informacij, ki jih mora dajalec kredita vključiti v dokument Predhodne oz. ESIS informacije:

  • za katero vrsto kredita gre,
  • skupni znesek kredita in pogoji črpanja,
  • obdobje trajanja kreditne pogodbe,
  • kreditna obrestna mera ali različne kreditne obrestne mere, ki se uporabljajo v pogodbi,
  • obresti in stroški v primeru zamude pri plačilih,
  • obdobje veljavnosti obrestne mere ter pogoji in postopki za spremembo kreditne obrestne mere,
  • efektivna obrestna mera (EOM) in skupni znesek, ki ga bo plačal kreditojemalec,
  • znesek, število, vrstni red in pogostost plačil, ki jih mora plačati potrošnik,
  • stroški vodenja enega ali več računov za izvrševanje plačilnih transakcij in črpanj,
  • časovno obdobje, v katerem dajalca kredita zavezuje dokument o predhodnih informacijah.

 


Nazaj