Varčevanje in investicije

Pri vlaganju se ni najbolj pametno zanesti zgolj na intuicijo

10. 10. 2018

Tudi če se vam dozdeva, da imate precej dober občutek – vseeno vam svetujemo, da se raje zanesete na naše strokovnjake, ki imajo ogromno znanja in izkušenj in ki se z naložbami ukvarjajo dnevno.

Pri vlaganju se ni najbolj pametno zanesti zgolj na intuicijo

Naložbe v sklade: vsak lahko poišče sklad po svojem okusu

Pri vlaganju se ni pametno zanesti zgolj na intuicijo. Tudi če se vam dozdeva, da imate precej dober občutek, vam vseeno svetujemo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki, ki se z naložbami v sklade ukvarjajo dnevno.

Za sprotne prihranke, ki jih želite obročno vlagati v vrednostne oblike, so najprimernejše kolektivne naložbene oblike, ki vam omogočajo zadostno razpršitev naložb, s tem da stroški niso previsoki.

Oplemenitite svoje premoženje z naložbami v investicijske sklade. Investiranje bo uspešno, če bo naložba celovita in razpršena. To zagotavljata krovna sklada Amundi Funds in Amundi Index Solutions luksemburškege družbe za upravljanje Amundi Asset Management, ki je med tremi najbolj uveljavljenimi ponudniki skladov v Evropi.

Banka SKB trži 30 podksladov krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions, ki so lokalno upravljani iz regionalnih centrov v New Yorku, Los Angelesu, Londonu, Parizu, Tokiu in Singapurju, kar omogoča upravljavcu Amundi Asset Management podroben pregled nad dogajanjem na lokalnih kapitalskih trgih .

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Podsklad krovnega sklada je ločeno premoženje v lasti vlagateljev razdeljeno na enote premoženja (delnice), katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Podsklade krovnega sklada upravlja družba za upravljanje po načelu razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov delnic podskladov.

Investiranje v krovna sklada Amundi Funds in Amundi Index Solutions je brez vstopnih ali izstopnih stroškov. Primerno je za tiste, ki želijo vlagati v finančne instrumente, vendar jim čas in znanje ne dopuščata neposrednega vlaganja, ter za tiste, ki želijo dosegati večje donose, kot jih prinašajo klasične oblike varčevanja, pri tem pa so pripravljeni sprejeti povečano naložbeno tveganje.

Ko se odločate za določen podsklad, razmislite, kakšen je vaš osebni finančni cilj, koliko časa boste varčevali, koliko sredstev boste namenili varčevanju in kakšen donos pričakujete ter kolikšna nihanja ste pripravljeni sprejeti. Preden se kakorkoli odločite, si vzemite čas za pogovor z osebnim bančnikom. Večina vlagateljev ima naložbo razpršeno med več podskladov različnih značilnosti.

Pretekla donosnost naložbe v podsklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti.

Amundi Funds

Na voljo je 27 podskladov krovnega sklada Amundi Funds, v okviru katerega so na voljo obvezniški in delniški podskladi ter podskladi denarnega trga. Denarni podskladi vlagajo v instrumente denarnega trga s kratko ročnostjo in v denarne depozite. Obvezniški podskladi večino sredstev nalagajo v dolžniške vrednostne papirje. Delniški podskladi vlagajo pretežno v delnice.

Obdobje varčevanja in pričakovani donosi

Varčevanje v skladih je dolgoročno in izpostavljeno določeni stopnji tveganja ter nihanju tečajev na globalnih kapitalskih trgih. Vsak vlagatelj mora poznati svoj odnos do tveganja in na podlagi te informacije in  v povezavi s predvidenim trajanjem in ciljem naložbe primerno razpršiti sredstva naložbe v sklade.

Če bi sredstva naložb v sklade potrebovali že v enem letu, so za izbiro naložb primerni skladi, ki so nihanjem na kapitalskih trgih najmanj izpostavljeni.

Pri petletnem varčevalnem obdobju si že lahko privoščite razpršitev sredstev v bolj tvegane sklade, ki obetajo zmerno rast vrednosti premoženja.

Obdobje varčevanja od pet do deset let omogoča razpršitev sredstev tudi v bolj tvegane naložbe. V zameno za prevzeto tveganje boste zahvaljujoč dolgemu časovnemu horizontu lahko realizirali razmeroma visok donos.

Dolgo obdobje varčevanja (deset let in več) lahko prinaša nadpovprečne donose, tako da lahko svoje premoženje usmerite tudi v najbolj tvegane naložbe. To pa hkrati pomeni tudi večjo izpostavljenost nihanju vrednosti premoženja v času varčevanja.

 


Nazaj