Naložbe

Kakšna je donosnost – koliko dobim iz varčevanja v skladih?

06. 01. 2021

Najbolj donosna naložba na dolgi rok so delnice.

Kakšna je donosnost – koliko dobim iz varčevanja v skladih?

Glede na izsledke raziskave iz leta 2015 (Future of Investors (2005), With Updates to 2015) so se naložbe v delnice, izkazale kot naložbe, ki so dosegle najvišji donos:

Skupni donos različnih naložbenih razredov za obdobje od januarja 1802 do junija 2015

 

Slika 1

Vir: Siegel, Jeremy, Future of Investors (2005), With Updates to 2015.

 

Pojasnila k sliki:

Skupni donos: vsi prihodki iz posameznih naložbenih razredov (delnice, obveznice, zakladne menice, zlato in USD), kot so na primer realizirani kapitalski dobički, dividende in obresti, se takoj ponovno vložijo in obrestujejo naprej skozi celotno obdobje.

Realni donos posameznega naložbenega razreda upošteva bruto donos, zmanjšan za inflacijo.

Donosi delnic: kljub ogromnim gospodarskim, socialnim in političnim spremembam v zadnjih dveh stoletjih so delnice v tem obdobju dosegale stabilno rast, ki je v povprečju znašala 6,7 % letno. Iz 1 USD, investiranega v delnice, v letu 1802 (upošteva se ponovno vlaganje vseh izplačanih donosov) je do leta 2015 nastalo 1,050.085 USD.

Zlato: s slike 1 je razvidno, da zlato dolgoročno le ohranja vrednost, kratkoročno pa so pri zlatu mogoči celo večji padci vrednosti kot pri delnicah. Naložbe v zlato v vmesnem obdobju tudi ne prinašajo nobenih izplačil, kot to velja za delnice (dividende) ali obveznice in depozite (obresti).


Nazaj