Naložbe

Kaj je vzajemni sklad?

10. 12. 2020

Vzajemni skladi niso nekaj izmišljenega. Gre za naložbo v košarico različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij, ki proizvajajo izdelke, ki jih dnevno uporabljamo (Apple, Microsoft, Facebook, McDonalds, Google, Johnson&Johnson, Heineken, Roche holding, Novartis …).

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad združuje denarna sredstva velikega števila lastnikov/vlagateljev. Za ta združena denarna sredstva oziroma zbrano premoženje vlagateljev skrbijo upravljavci premoženja. Razpršijo ga med različne naložbene razrede (delnice, obveznice, kratkoročne vrednostne papirje itd.) po različnih regijah in panogah. Vse te naložbe upravljalci dnevno spremljajo in se odločajo, kaj z njimi narediti. Vse to izvršujejo skladno z vnaprej določeno naložbeno politiko in cilji posameznega sklada – za vsak sklad je namreč točno določeno, v katere delnice/obveznice lahko vlaga, v kakšnih deležih in v katero regijo, kakšna je velikost in boniteta podjetij … Ob vplačilu v sklad postane vlagatelj lastnik sorazmernega dela premoženja vzajemnega sklada.

Celotno premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enote – točke vzajemnega sklada.

Vzajemne sklade upravljajo družbe za upravljanje, ki morajo za svojo dejavnost pridobiti dovoljenje nadzornega organa. V Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Skladi so torej alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi.

Za malega vlagatelja je investiranje prek vzajemnih skladov cenejše, učinkovitejše, veliko bolj razpršeno, s tem tudi manj tvegano, predvsem pa se mu s posameznimi naložbami ni treba ukvarjati, saj za to skrbijo strokovnjaki. Vlagatelji lahko tako že z razmeroma majhnimi naložbenimi zneski premoženje razpršijo po vsem svetu in različnih panogah.

SKB banka nastopa v vlogi distributerja krovnih skladov Amundi Funds in Amundi Index Solutions, družbe za upravljanje Amundi Luxembourg S.A., krovnih skladov CPR Invest, družbe za upravljanje CPR Asset management S.A. ter krovnega sklada Moorea Fund družbe za upravljanje Societe Generale Private Wealth Management S.A.


Nazaj