Stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali prenovo

Podpiramo načrte za vaš novi dom.


Prednost

Ugodne obrestne mere

za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine


Odplačilna doba

do 25 let

s fiksno ali spremenljivo obrestno mero


Izplačilo gotovine

do 100 %

v gotovini*

 


Dostopnost

Enaki pogoji

za najem kredita za stranke vseh bank

DO SKB STANOVANJSKEGA KREDITA
V TREH KORAKIH

Informativni
izračun

Pogovor s svetovalcem, ureditev dokumentacije in oddaja vloge

Odobritev kredita in podpis
kreditne pogodbe

Izračunajte svojo kreditno sposobnost 

Mesečni prihodki

Kakšni so vaši povprečni mesečni prilivi ? *

 
Vzdrževani člani

Ali želite pri izračunu upoštevati vzdrževane družinske člane? *

Status vzdrževanega člana
Število članov

otrok do 18. leta

otrok do 26. leta s statusom študenta

otrok od 18. do 26. leta brez zaposlitve, ki je prijavljen na zavodu za zaposlovanje in ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši oz. dejansko prebiva z njimi

Anuiteta

Vaša anuiteta je lahko največ:

0 EUR

* vpišite povprečje zadnjih 12 mesecev (upošteva se plača/pokojnina, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, regres, božičnica …)

** Izračun maksimalne mesečne anuitete je zgolj informativne narave s pomočjo katerega lahko približno izračunate vašo kreditno sposobnost. Natančen izračun dobite v poslovalnici ob oddaji vloge za kredit.
V predmetnem izračunu je upoštevan minimalni znesek, ki mora ostati po poplačilu obroka iz naslova kreditne pogodbe upoštevajoč navedene kriterije. Informativni izračun velja ob predpostavki, da nimate drugih obremenitev iz kreditov in ne upošteva morebitne upokojitve, ki bi nastopila med odplačevanjem kredita in tudi ne dodatka, ki bi pokril tveganje ob izračunu kredita s spremenljivo obrestno mero.

 

Izračunajte svoj mesečni obrok

Znesek kredita

Koliko denarja potrebujete?

EUR

 
Odplačilna doba

V koliko mesecih želite odplačati kredit?

MESECEV

 
Vrednost nepremičnine

Kakšna je vrednost zastavljene nepremičnine?

EUR

 

POGOVORITE SE S SVETOVALCEM in
pridobite ugodnejšo ponudbo


Klic svetovalca lahko pričakujete v naslednjih dveh delovnih dneh med 8. in 19. uro.

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.
Postanite zadovoljni SKB kreditojemalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in pridobite še ugodnejšo ponudbo.

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.
Postanite zadovoljni SKB kreditojemalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in pridobite še ugodnejšo ponudbo.

Pogosta vprašanja

Za katere namene lahko najamemo stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit je dolgoročni namenski kredit, namenjen reševanju stanovanjskih problemov (nakupi, gradnja, prenova nepremičnin, kot tudi poplačila obstoječih stanovanjskih kreditov, ter izplačila dedičev ali zakoncev), in ki zahteva dokumentacijo za namensko porabo. V primeru koriščenja dela kredita v gotovini, se tudi za ta del pred odobritvijo kredita zahteva namenska dokumentacija, koristi pa se lahko gotovinsko.

Sama dela, ki se financirajo iz stanovanjskega kredita so lahko večja t.j. tista, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje (novogradnje, prizidave, večje rekonstrukcije) ali pa t.i. vzdrževalna za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno (zamenjava strehe, kurilnih naprav, izdelava fasade, zamenjava stavbnega pohištva, adaptacija kopalnice …).

Pod dela za katera pa se ne more najeti stanovanjski kredit (lahko pa se najame potrošniški) pa spadajo npr. izgradnja bazena, nadstreškov, urejanje okolice (ograditev zemljišča, zasaditve …).

Kako je s predčasnim odplačilom kredita?

Kadar koli po prenosu kredita v odplačevanje je mogoče predčasno delno ali celotno poplačilo kredita. Strošek takega poplačila določa Zakon o potrošniških kreditih. Trenutno je za kredite s spremenljivo obrestno mero in vsa poplačila kredita s fiksno obrestno mero v enem letu do zneska 10.000 EUR, brezplačen.

Kaj je kreditna pogodba za nepremičnino?

Kredit za nepremičnino je vsak potrošniški kredit:

  • katerega vračilo je zavarovano s hipoteko na nepremičnini ali
  • katerega namen je pridobiti ali obdržati lastninsko pravico na nepremičnini.

Obrestne mere za stanovanjski kredit

V banki SKB poudarjamo individualno obravnavo strank in osebni pristop. Zato vas vabimo, da se naročite pri osebnem bančniku. Skupaj z njim boste poiskali najugodnejše pogoje najema kredita.

Preberite več tukaj.

Stroški ob sklenitvi stanovanjskega kredita

  • strošek nadomestila za sklenitev kreditnega posla,
  • stroški zavarovanja kredita:

- zavarovalnica: zavarovalna premija          

- hipoteka: stroški cenitve nepremičnine, nadomestilo za izvedbo zavarovanja   nepremičnine, stroški zavarovanja nepremičnine in vinkulacijsko potrdilo, stroški notarja za notarski zapis sporazuma oz. sklenitev sporazuma pri notarju, stroški sestave zemljiškoknjižnega predloga, sodne takse za vpis zastavne pravice v zemljiško knjigo.

 

Kaj so interkalarne obresti? Kdaj jih stranka plača in koliko podražijo kredit?

Interkalarne obresti so pogodbene obresti za čas črpanja kredita. Banka začne obračunavati obresti na dan prvega črpanja kredita, vse do prenosa kredita v odplačevanje.

Rok za porabo oziroma črpanje kredita, ki ga določi banka, je lahko največ 2 meseca. V naslednjem mesecu po zaključku roka za porabo kredita, začne kreditojemalec vračati kredit v rednih mesečnih anuitetah.

Interkalarne obresti se plačajo v celoti in v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo petnajsti dan po prenosu kredita v odplačevanje. Obvestilo o višini in obračun interkalarnih obresti prejme kreditojemalec po pošti najmanj 8 dni pred zapadlostjo terjatve.

Zakaj pri kreditu s fiksno obrestno mero lahko pride do spremembe višine anuitete?

Nespremenljivost obrestne mere ni povezana z nespremenljivostjo anuitete, tako imajo tudi kreditne pogodbe s fiksno obrestno mero spremenljivo anuiteto.

Višina mesečne anuitete je evidenčno izračunana z uporabo linearnega obrestovalnega faktorja, ki za njen izračun upošteva idealno – enako število dni v mesecu in odplačevanje kredita v idealnih pogojih. Do preračuna anuitete lahko pride zaradi drugačne dinamike porabe in odplačevanja kredita, kot je bila upoštevana pri informativnem izračunu anuitete, ter zaradi upoštevanja dejanskega števila dni pri izračunu obresti.

Ali lahko banka poveča mesečno anuiteto med odplačevanjem kredita?

Banka izračuna mesečno anuiteto od črpanega zneska kredita. Višina anuitete v času odplačevanja kredita se usklajuje dvakrat letno (marca in septembra), in sicer glede na datum zapadlosti anuitete (8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu). Nova anuiteta zapade v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju. Pri določitvi se upoštevajo nezapadla glavnica, preostala odplačilna doba in veljavna obrestna mera.

Ali se obrestna mera kredita med odplačevanjem kredita lahko spremeni in za koliko?

Če ste najeli kredit s fiksno obrestno mero, ta ostane nespremenjena celotno odplačilno dobo.


Pri kreditu s spremenljivio obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere (Euribor) in fiksnega pribitka, se zaradi sprememb v referenčni obrestni meri tudi skupna obrestna mera v dobi trajanja kredita običajno spreminja.

Kaj se lahko zgodi, če zaidem v težave pri odplačevanju kredita za nepremičnino?

Osnovni namen hipoteke je zavarovanje poplačila določene terjatve s prodajo nepremičnine in poplačilo upnika (npr. banke) iz kupnine, če kreditojemalec ob dospelosti ne izpolni svoje obveznosti.

Če kreditojemalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti redno ali v celoti, banka ravna skladno s Politiko ravnanja banke, za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino.

Politika ravnanja banke, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino pdf, 78 kB  
V takem primeru se lahko zgodi, da partner in otroci ostanejo brez strehe nad glavo. Da bi se  izognili nepredvidenim dogodkom, ki lahko otežijo odplačevanje kredita, kot sta smrt ali brezposelnost kreditojemalca, svetujemo sklenitev dodatnega zavarovanja: zavarovanja kreditojemalca za primer smrti in/ali zavarovanja kreditojemalca za primer brezposelnosti

Prikaži vse

 
 

Ugodne
obrestne mere

Preverite kreditne pogoje in s stanovanjskim kreditom po
ugodni obrestni meri uresničite svoje želje že danes.

 Ročnost

3 mesečni Euribor +

fiksna obrestna mera

do 60 mesecev

1,30 %

1,60 %

nad 60 do 120 mesecev

1,30 %

1,60 %

nad 120 do 180 mesecev

1,30 %

1,90 %

nad 180 do 240 mesecev

1,30 %

1,90 %

nad 240 do 300 mesecev

1,30 %

2,10 %

Skupaj z nami
do najboljše rešitve.

Ker vas v SKB banki podpiramo, bomo skupaj z vami poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših želja ali načrtovanih ciljev z ugodno ponudbo stanovanjskega kredita.

60.000 EUR kredita

že za

234,36 EUR na mesec

Spremenljiva obrestna mera: 3 mesečni Euribor + 1,30 %
Doba odplačila: 300 mesecev

Podrobnosti izračuna

 

* Izplačilo gotovine do 100 % v gotovini velja le za kredite zavarovane pri Zavarovalnici Triglav z ročnostjo do 15 let za namen gradnje ali prenove nepremičnine.