SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Lizing

Lizing

Ali imate v podjetju dolgoročne investicijske načrte in iščete alternativne načine financiranja? Pravi odgovor je lizing, ki ga banka SKB v sodelovanju s hčerinskim podjetjem SKB Leasing d.o.o. ponuja kot alternativno možnost kreditiranju. Fleksibilne oblike lizinga prilagodimo tudi vašim željam, interesom, potrebam in finančnim zmožnostim.


Komu je namenjeno?

Lizing je namenjen domačim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki imajo dolgoročne investicijske načrte in iščejo alternativne možnosti financiranja.


Prednosti lizinga

 • preprost in hiter postopek odobritve;
 • podjetje samo izbere dobavitelja predmeta lizinga;
 • možnost uveljavljanja davčnih ugodnosti pri DDV-ju in davku od dohodkov pravnih oseb;
 • možnost bilančnega ali zunajbilančnega izkazovanja investicij v osnovna sredstva (način prikazovanja naložbe je odvisen od tega, ali se podjetje odloči za finančni ali operativni lizing);
 • izboljšanje denarnih tokov podjetja;
 • možnost prilagajanja plačevanja lizinga glede na dejanske potrebe in želje podjetja tudi v času trajanja pogodbenega razmerja (odlog plačila, predčasno poplačilo ipd.).

Značilnosti

Z lizingom lahko investirate v osnovna sredstva in razvoj podjetja. Predmet lizinga so lahko:

 • komercialna vozila:
  • lahka in težka tovorna vozila,
  • specialna vozila,
  • prikolice,
  • avtobusi,
  • druga vozila;
 • oprema in stroji:
  • gradbena mehanizacija in oprema,
  • kovinsko- in lesnoobdelovalni stroji in oprema,
  • oprema za obdelavo plastike in gume,
  • tiskarski stroji in oprema,
  • kmetijska mehanizacija in oprema,
  • medicinska in računalniška oprema,
  • biro oprema: tiskalniki, fotokopirni stroji, multifunkcijska oprema,
  • druga proizvodna oprema.

FINANČNI LIZING
Finančni lizing je najpogostejša oblika financiranja nakupa osebnih in komercialnih vozil ter opreme, ki ima naslednje značilnosti:

 • pogoji za pridobitev lizinga so bolj preprosti in manj zahtevni kot pri kreditu;
 • mesečni obroki, doba financiranja in začetne obveznosti se lahko prilagajajo finančnim zmožnostim podjetja;
 • ob podpisu pogodbe o lizingu postane podjetje ekonomski lastnik predmeta lizinga in pridobi pravico uporabe;
 • ko podjetje izpolni obveznosti, postane na podlagi izjave o poplačilu vseh terjatev tudi pravni lastnik predmeta lizinga.

DDV se plača vnaprej ob sklenitvi pogodbe za obdobje sklenitve lizinga. Če gre za nakup komercialnih vozil in opreme, je tako obračunani DDV za podjetje vstopni davek in odbitna davčna postavka. Pri nakupu osebnih vozil in plovil DDV ne pomeni odbitne davčne postavke.


POSLOVNI NAJEM (OPERATIVNI LIZING)
Poslovni najem je oblika lizinga, ki ima naslednje značilnosti:

 • podjetje pridobi pravico do uporabe predmeta lizinga, ne pa tudi pravice do lastništva nad predmetom lizinga;
 • zlasti je primeren za podjetja, saj omogoča zunajbilančno financiranje in uporabo predmeta lizinga za dogovorjeno obdobje;
 • za določitev višine najemnine je pomembna določitev preostanka vrednosti predmeta lizinga, ki se giblje v okviru tržnih cen, amortizacijske dobe in dobe uporabnosti predmeta najema;
 • podjetje lahko vrne predmet lizinga, ko se pogodbeno razmerje izteče;
 • sklepanje poslov za Operativni lizing izvaja hčerinsko podjetje SKB Leasing d.o.o.

LIZING »PRODAJ IN VZEMI V NAJEM« (SALE AND LEASE BACK)
»Prodaj in vzemi v najem« je posebna oblika lizinga, pri kateri je podjetje lastnik predmeta, ki ga proda banki. Banka ga nato podjetju odda nazaj v najem oziroma v ekonomsko lastništvo po načelu finančnega lizinga. 

Podjetje s tem pridobi dodatna sredstva za:

 • obratna sredstva, potrebna za povečanje obsega poslovanja;
 • nove investicije;
 • refinanciranje drugih virov financiranja z neugodno ceno ali ročnostjo.

Več informacij dobite pri svojem skrbniku, v najbližji poslovni enoti SKB ali najbližji podružnici SKB Leasing d.o.o.