SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Financiranje

Kratkoročni krediti

Potrebujete finančna sredstva za nemoten potek tekočega poslovanja? Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju obratnih sredstev ter načrtovanju in uravnavanju denarnega toka. V SKB tudi pri ponudbi kratkoročnih kreditov vsako stranko obravnavamo individualno. Porabo sredstev in odplačilni načrt prilagodimo vašim dejanskim potrebam in plačilnim zmožnostim.


Komu so namenjeni?

Kratkoročni krediti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki potrebujejo kratkoročne vire financiranja.


Prednosti kratkoročnih kreditov

  • raznolika in prilagodljiva ponudba kratkoročnega financiranja do enega leta;
  • možnost prilaganja porabe sredstev in odplačilnega načrta;
  • možnost izbire obrestne mere (fiksna ali spremenljiva) glede na vrsto kredita;
  • možnost nenamenske porabe sredstev, ki omogoča prosto razpolaganje z njimi.

Značilnosti

Vrste kratkoročnih kreditov:

  • Limit na transakcijskem računu

Pri tej obliki kratkoročnega kredita je dovoljeno negativno stanje na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska brez predhodne najave, kar omogoča večjo likvidnost pri poslovanju. Obresti se plačujejo le na črpani del kredita.

  • Navadni kratkoročni kredit

Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Poraba sredstev je nenamenska., banka vam odobreni znesek kredita nakaže na transakcijski račun.
Črpanje kredita je lahko v enkratnem znesku ali postopoma glede na likvidnostne potrebe.
Odplačilo glavnice je lahko enkratno, v enakih ali različnih obrokih, ki jih vračate mesečno, četrtletno ali polletno na izbrani dan v mesecu.
Vračilo obresti je mesečno.

  • Revolving kredit

Revolving kredit je kratkoročni kredit, pri katerem lahko v določenem obdobju, s predhodno najavo, večkrat črpate in vračate sredstva do višine, ki je določena s kreditno pogodbo. Črpanje in vračilo prilagodite svojim potrebam in razpoložljivim sredstvom.

Obrestna mera
Obrestna mera je lahko fiksna ali spremenljiva. Fiksna obrestna mera se med trajanjem pogodbenega razmerja ne spreminja, spremenljiva obrestna mera pa je sestavljena iz referenčne medbančne obrestne mere EURIBOR  in fiksnega obrestnega pribitka.

Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.