SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ
Jesenski stanovanjski kredit 2017

Jesenski stanovanjski kredit

Do 25 let s fiksno obrestno mero

Dovoz, pa garaža, morda še ena etaža.
Kuhinja s pogledom, pa shramba s sladoledom.
Idej je precej…, da pa denarja ne zmanjka,
z vami z roko v roki je vedno - SKB banka.


Komu je namenjen?

Stanovanjski kredit je namenjen zaposlenim ali upokojenim polnoletnim državljanom ali rezidentom Republike Slovenije, zaposlenim v podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi EU, ki prejemajo svoje osebne prejemke na SKB ali na katero koli drugo banko ali hranilnico v Sloveniji ter ob koncu odplačilne dobe praviloma ne presegajo 75 let.


Ali veste, na kaj vse morate biti pozorni na poti do lastnega doma?
Prenesite si Priročnik koraki do lastnega doma!


Prednosti stanovanjskega kredita

 • brezplačno osebno svetovanje pri analizi možnosti in odločitvah o najemu stanovanjskega kredita;
 • krediti do 100 % vrednosti investicije, kredit, zavarovan s hipoteko, pa lahko najamete v višini do 70 % vrednosti zastavljene nepremičnine;
 • možnost do 80 % izplačila kredita v gotovini (glede na namen in vrsto zavarovanja);
 • družinski kredit: kredit za isto nepremičnino lahko najame več ožjih družinskih članov; ob sočasnem najemu kredita plačate skupne stroške odobritve do maksimalne višine stroškov za odobritev enega kredita;
 • možnost ugodne fiksne obrestne mere, ki prinaša dodatno varnost, saj je obrestna mera enaka celotno obdobje odplačevanja kredita in niste izpostavljeni rasti referenčne obrestne mere (npr. Euribor);
 • spremljanje odplačevanja kredita prek MOJ@SKB mobilne banke ali SKB NET spletne banke za imetnike osebnega računa SKB.

Značilnosti

 • odplačilna doba tudi do 25 let, z zavarovalnico do 20 let in pri zavarovanju s poroki do 15 let;
 • odplačevanje kredita:
  • z direktno bremenitvijo prek osebnega računa SKB z možnostjo izbire odplačila na 8., 18., 28. ali zadnji dan v mesecu, če prejemate plačo, pokojnino ali rento na SKB;
  • direktno z odtegljaji od plače, pokojnine (nakazuje delodajalec oz. ZPIZ), če prejemate plačo, pokojnino v drugi banki;
 • obrok kredita lahko znaša tudi do 50 % neto plače, pokojnine ali rente, glede na višino rednih neto prejemkov, vrsto zavarovanja in ročnost kredita.

Stanovanjski kredit SKB za izboljšanje stanovanjskega položaja in druge stanovanjske namene

Namenski stanovanjski kredit v EUR z možnostjo delnega gotovinskega izplačila za kreditiranje v Sloveniji za:

 • nakup, gradnjo, prenovo hiše, stanovanja, počitniške hiše, nakup garaže;
 • izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi;
 • poplačilo stanovanjskega kredita;
 • komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij;
 • druge namene, ki povečujejo vrednost nepremičnine.  

Vrste stanovanjskih kreditov:

Vrste obrestne mere:

Zavarovanje stanovanjskega kredita:

 • z nepremičnino, ki se nahaja v Sloveniji (hiša, stanovanje, stavbno zemljišče, počitniška hiša) in ni obremenjena s hipoteko; višina kredita je lahko do 70 % vrednosti nepremičnine;
 • prek zavarovalnice za dobo do največ 20 let in do vrednosti največ 50.000 EUR (glede na višino plače in velikost podjetja, v katerem je kreditojemalec zaposlen); dodatni pogoji zavarovanja so odvisni od izbrane zavarovalnice;
 • s kreditno sposobnima porokoma za dobo največ 15 let.

Možnosti zavarovanj:

V sodelovanju z zavarovalnico Generali se kreditojemalec lahko dodatno zavaruje za primer nepredvidenih dogodkov:

Zavarovanje nepremičnine, zavarovane s hipoteko, je obvezno in s kritjem najmanj za primer izlitja vode in požara.

Stroški ob sklenitvi stanovanjskega kredita:

 • stroški odobritve kredita,
 • stroški zavarovanja kredita,
 • stroški cenitve nepremičnine,
 • nadomestilo za izvedbo zavarovanja z nepremičnino,
 • stroški zavarovanja nepremičnine.

Predčasno odplačilo kredita

Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila:

 • V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero je predčasno odplačilo brezplačno.
 • V primeru kredita s fiksno obrestno mero:
  • do 10.000 EUR predčasnih odplačil v 12 mesecih je brezplačnih,
  • za predčasna odplačila nad 10.000 EUR v 12 mesecih mora kreditojemalec plačati 1 % od zneska predčasno odplačane glavnice oziroma 0,5 %, če je do končne zapadlosti kreditne pogodbe manj kot leto dni (nadomestilo ne sme preseči zneska obresti v tem obdobju).

Kaj je kreditna pogodba za nepremičnino?

Imetniki osebnega računa SKB in uporabniki sodobnih bančnih poti lahko podatke o trenutnem stanju odplačila kredita preverjate kadar koli:


Izračun Jesenskega stanovanjskega kredita za znesek 50.000 EUR s fiksno obrestno mero za obstoječe in nove stranke SKB

 

doba odplačila 180 mesecev
fiksna obrestna mera 2,90 %
skupna obrestna mera 2,90 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 3,29 %
mesečna obveznost 342,89 EUR
strošek odobritve kredita 500,00 EUR
strošek cenitve in predloga  366,00 EUR
strošek vodenja Standardnega računa 2,20 EUR/mesec
skupni stroški kredita 12.980,10 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 62.980,10 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • Izračun je narejen za kreditojemalca, ki ima v SKB odprt ali odpre Standardni osebni račun in začne prejemati svoje prihodke.
 • Kredit se lahko obrestuje s fiksno obrestno mero, ki se ne spreminja celotno odplačilno dobo. 
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 4. 9. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedbo cenitve za povprečno nepremičnino (povprečno stanovanje), priprave predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa.
 • Stroški zavarovanja nepremičnine, ki je pri zastavi obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere.
 • Pri zavarovanju kredita z nepremičnino je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec.
 • Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila. Pri kreditu s fiksno obrestno mero v primeru, da vsota predčasnih odplačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000 EUR, je kreditojemalec dolžan banki plačati nadomestilo v višini 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno več kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, oziroma 0,5 % zneska predčasnega odplačila glavnice, če je predčasno odplačilo kredita izvedeno manj kot eno leto do končne zapadlosti kreditne pogodbe, pri čemer nadomestilo za predčasno odplačilo ne presega zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.
 • V primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje tega kredita in si s tem poplačala neplačani del kredita.
 • Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko

Izračun Jesenskega stanovanjskega kredita za znesek 100.000 EUR s spremenljivo obrestno mero za obstoječe in nove stranke SKB

doba odplačila 300 mesecev
spremenljiva obrestna mera 3 mesečni Euribor + 2,05 %
skupna obrestna mera 2,05 %
Efektivna obrestna mera (EOM) 2,19 %
mesečna obveznost 426,29 EUR
strošek odobritve kredita

500,00 EUR

strošek cenitve in predloga  366,00 EUR
strošek vodenja Standardnega računa 2,20 EUR/mesec
skupni stroški kredita 29.410,51 EUR
skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec 129.410,51 EUR

Informativni izračun kredita upošteva:

 • Izračun je narejen za kreditojemalca, ki ima v SKB odprt ali pa odpre Standardni osebni račun in nanj prične prejemati svoje prihodke.
 • Kredit se lahko obrestuje s spremenljivo obrestno mero. Spremenljiva obrestna mera se spreminja celotno odplačilno dobo. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3-mesečni Euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere neposredno vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere, primeru njenega dviga se lahko znatno spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec. Dnevna vrednost referenčne obrestne mere je objavljena na Reutersovi strani EURIBOR01. Banka 3-mesečni Euribor objavlja tudi na spletnih straneh na naslovu www.skb.si/ in v vseh poslovalnicah SKB. Referenčna obrestna mera 3-mesečni Euribor na dan 4. 9. 2018 znaša -0,319 %. Če je referenčna obrestna mera negativna, se šteje, da le-ta znaša 0,00 %.
 • Efektivna obrestna mera (EOM) je izračunana v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih. Vsebuje skupne stroške kredita, izražene kot letni odstotek zneska odobrenega kredita. Izračun EOM upošteva veljavne pogoje, izračun kredita in črpanje kredita na dan 4. 9. 2018. EOM se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera ali skupni stroški kredita oziroma je dinamika porabe kredita drugačna od predvidene. Izračun je narejen za primer zavarovanja s hipoteko. Pri izračunu EOM so upoštevane obresti, izvedbo cenitve za povprečno nepremičnino (povprečno stanovanje), priprave predloga in zastopanje banke pri naroku, strošek odobritve kredita ter mesečni strošek vodenja Standardnega osebnega računa.
 • Stroški zavarovanja nepremičnine, ki je pri zastavi obvezno, niso vključeni v skupne stroške kredita. Zastavitelj lahko zavarovalno pogodbo sklene pri ponudniku, ki ga sam izbere.
 • Pri zavarovanju kredita z nepremičnino je cenitev nepremičnine obvezna, stroške cenitve plača kreditojemalec.
 • Kreditojemalec lahko predčasno delno ali v celoti vrne kredit s pripadajočimi stroški in obrestmi, obračunanimi po stanju na dan zadnjega obračuna do dneva poplačila. V primeru kredita s spremenljivo obrestno mero: predčasno celotno ali delno odplačilo je brezplačno.
 • V primeru neplačevanja kredita se lahko zgodi, da bo banka zahtevala prodajo nepremičnine, ki služi kot zavarovanje tega kredita in si s tem poplačala neplačani del kredita.
 • Izračuni so zgolj informativne narave in za banko niso obvezujoči. Banka odobrava kredite skladno s poslovno politiko.

Zahtevana dokumentacija

Če želite pridobiti stanovanjski kredit, potrebujete: