SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Upravni odbor SKB d.d. sklical

31. Skupščino delničarjev SKB banke d.d., Ljubljana,

ki je bila 18. septembra 2017 ob 10:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Na seji skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:

DNEVNI RED

1.0 SKLEP

Skupščina banke imenuje organe:

 • predsednica: Cvetka Selšek
 • verifikacijska komisija:
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 SKLEP

 1. Skupščina banke z dnem glasovanja imenuje novega člana Upravnega odbora g. Andre Gardella.
 2. Mandat novoimenovanemu članu Upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.
 3. Skupščina razreši g. François Jean Louis Turcot-a. Njegov mandat se zaključi z dnem, ko g. Andre Gardella pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije izvršnega direktorja banke.
 4. Upravni odbor je sestavljen iz 8 (osmih) članov, po izteku mandata g. François Jean Louis Turcot-a, pa je sestavljen iz 7 (sedmih) članov.

UDELEŽBA
Prisotnih je bilo 97,79 % vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepa sta bila sprejeta s 100 % večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO
Vsa gradiva so objavljena tudi na www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora