Skupščina delničarjev

 

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

31. Skupščino SKB banke d.d., Ljubljana,

ki bo 18. septembra 2017 ob 10:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED

1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:
(predsednik in verifikacijska komisija)

PREDLOG SKLEPA

Skupščina banke imenuje organe:

 • predsednica: Cvetka Selšek
 • verifikacijska komisija:
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 Predlog spremembe članstva v Upravnem odboru

PREDLOG SKLEPA (PDF)

 1. Skupščina banke z dnem glasovanja imenuje novega člana Upravnega odbora g.Andre Gardella (PDF).
 2. Mandat novoimenovanemu članu Upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.
 3. Skupščina razreši g. François Jean Louis Turcot-a. Njegov mandat se zaključi z dnem, ko g .Andre Gardella pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije izvršnega direktorja banke.
 4. Upravni odbor je sestavljen iz 8 (osmih) članov, po izteku mandata g. François Jean Louis Turcot-a, pa je sestavljen iz 7 (sedmih) članov.

UDELEŽBA
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

 • osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
 • po faksu št. (01) 432 91 22 s pripisom "za skupščino";
 • po elektronski pošti Igor.Steblaj@skb.si s pripisom "za skupščino";
 • pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za skupščino"

najpozneje konec (4) četrtega dne pred skupščino.

ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE 14. 9. 2017

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati banki najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov upravnega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Predlogi delničarjev, ki banki niso bili poslani v navedenem roku sedem (7) dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Udeležence skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku banke na prijavnem mestu v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO
Vsa gradiva za skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke, soba št. 621-a/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino.
Vsa gradiva so objavljena tudi na www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora