Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, je Upravni odbor SKB d.d. sklical

29. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki je bila 26. maja 2016 ob 15:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi:

1.0 SKLEP:

 Skupščina banke imenuje organe:

 • predsednik: Stojan Zdolšek
 • verifikacijska komisija: 
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 SKLEP:

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2015 z mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2015 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

3.0 SKLEP:

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2015 znaša 133.821.420,48 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1. Čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 34.204.070,33 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

 • del, v višini 25.656.049,87 EUR (kar predstavlja 75,01 % čistega dobička poslovnega leta 2015) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2016
 • preostali del, v višini 8.548.020,46  EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

2. Iz naslova zadržanega dobička, ki znaša 99.617.350,15 EUR:

 • se za izplačilo dividend nameni 8.623.282,13 EUR, kar predstavlja 24,94 % čistega dobička poslovnega leta 2014 (banka bo tako skupaj z lanskim izplačilom v višini 17.329.404,00 EUR izplačala 75,06 % čistega dobička leta 2014),
 • preostali del, v višini 90.994.068,02 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

3.  Bruto dividenda na delnico v letu 2015 znaša 2,71 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2015 prenese v postavko zadržani dobiček in v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende; prav tako pa se del zadržanega dobička, ki je namenjen izplačilu, prenese v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

Dividende se izplačajo v roku 15 dni po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani  kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec drugega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

4.0 SKLEP:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2015.

UDELEŽBA
Prisotnih je bilo 99,94% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepi so bili sprejeti s 100% večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO
Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani banke www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.