SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

32. Skupščino SKB banke d.d., Ljubljana,

ki bo 29. maja 2018 ob 14:00 uri, v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju Ajdovščina 4 v Ljubljani. Za sejo Skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED:

1.0 Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles:
(predsednik in verifikacijska komisija)

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina imenuje organe:

 • predsednica: Cvetka Selšek
 • verifikacijska komisija:
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 Nagovor

 • Glavni izvršni direktor SKB d.d. in
 • Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.

3.0 Predlog sklepa o spremembi Statuta SKB banke d.d. Ljubljana

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta SKB banke d.d. Ljubljana v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino banke.

4.0 Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Skupščine SKB banke d.d. Ljubljana

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Skupščina banke sprejme Poslovnik o delu Skupščine SKB banke d.d. Ljubljana.

5.0 Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2017 z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Deloitte Revizija, d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017 (RAZKRITJA INFORMACIJ 2017)

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2017 z mnenjem revizorske hiše Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2017 in poročilo o notranjem revidiranju v letu 2017.

6.0 Predlog za uporabo bilančnega dobička SKB banke d.d. Ljubljana za poslovno leto 2017

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2017 znaša 138.606.047,67 EUR in se uporabi za izplačilo dividend v višini 55.529.988,00 EUR:

1. čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 40.573.378,41 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem
2. izplača se del dobička iz preteklih let in sicer v višini 14.956.609,59 EUR .

Bruto dividenda na delnico v letu 2017 znaša 4,39 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2017 prenese v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

Dividende se izplačajo šesti delovni dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

7.0 Predlog sklepa v zvezi s podelitvijo razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2017

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2017.

8.0 Predlog imenovanja zunanjega revizorja SKB d.d. za leta 2018, 2019 in 2020

PREDLOG SKLEPA (PDF):

Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Deloitte Revizija d.o.o. za revizijo poslovanja Skupine SKB d.d. za leta 2018, 2019 in 2020.

9.0 Predlog sklepa o ugotovitvi poteka mandata članov Upravnega odbora in imenovanje novih članov Upravnega odbora ter določitev sejnin

PREDLOG SKLEPA (PDF):

I.

1. Skupščina banke ugotovi, da v skladu s 17. členom Statuta SKB banke d.d. Ljubljana z dnem današanje skupščine poteče štiri (4) letni mandat članom Upravnega odbora v naslednji sestavi Pierre-Yves Demoures, Karine-Maryse Destre-Bohn, Marko Košak, Vojka Ravbar, Cvetka Selšek, Giovanni Luca Soma in Andre Gardella.

2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje Upravni odbor v naslednji sestavi: Pierre-Yves Demoures, Jean Philippe Guillaume, Maria Rousseva, Milorad Katnić, Clara- Elen Grigore, Vojka Ravbar, Andre Gardella.

3. Upravni odbor je sestavljen iz 7 (sedmih) članov.

4. Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta od imenovanja na skupščini za člane Upravnega odbora.

5. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu in Zakonom o gospodarskih družbah ter Sklepom Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.

II.

1. Člani upravnega odbora, ki se v skladu s pravili Société Générale štejejo za neodvisne, prejmejo 2000 EUR (bruto) za vsako sejo Upravnega odbora.

2. Predsedniki komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 2000 EUR (bruto) za predsedovanje vsaki seji.

3. Člani komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 1000 EUR (bruto) za sodelovanje na vsaki seji komisije, katere člani so.

4. Člani upravnega odbora in komisij, ki niso zaposleni v skupini SKB oz. v skupini Société Générale ali se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale so upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije.

5. SKB d. d. članom upravnega odbora in članom komisij za njihovo delo v upravnem odboru in komisijah ne bo izplačevala udeležbe na dobičku, niti nagrad z opcijami ali drugimi primerljivimi finančnimi instrumenti.

6. Sklep o višini prejemkov članov upravnega odbora in komisij sprejet na 27. (sedemindvajseti) skupščini SKB d.d. z dne 2. 6. 2014 preneha veljati.

UDELEŽBA
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na Skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine in prijavijo svojo udeležbo na Skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

 • osebno na sedežu SKB d.d. (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
 • po faksu štev. 01 432 91 22 s pripisom "za Skupščino";
 • po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si s pripisom "za Skupščino";
 • pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za Skupščino"

najpozneje konec četrtega (4.) dne pred Skupščino.

ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE: 25. 5. 2018
Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica Skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj Skupščina odloča ali, če Skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati SKB d.d. najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica Skupščine poslal SKB d.d. razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na Skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov Upravnega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Predlogi delničarjev, ki SKB d.d. niso bili poslani v navedenem roku sedmih (7) dni in so dani najpozneje na sami seji Skupščine, se obravnavajo na sami seji Skupščine.

Delničarji bodo na Skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Udeležence Skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku SKB d.d. na prijavnem mestu, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S svojim podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na Skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na Skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva za Skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke, soba št. 621-a/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za Skupščino.

Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani SKB d.d.: www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora