SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Sklepi 32. Skupščine delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, je Upravni odbor SKB d.d. sklical 

32. Skupščino SKB banke d.d., Ljubljana,

ki je bila 29. maja 2018 ob 14:00 uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani. Na seji Skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:

DNEVNI RED:

1.0 SKLEP:

Skupščina imenuje organe:

 • predsednica: Cvetka Selšek
 • verifikacijska komisija:
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 SKLEP:

Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta SKB banke d.d. Ljubljana v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino banke.

3.0 SKLEP:

Skupščina banke sprejme se Poslovnik o delu  Skupščine  SKB banke d.d. Ljubljana.

4.0 SKLEP:

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2017 z mnenjem revizorske hiše Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2017 in poročilo o notranjem  revidiranju v letu 2017. 

5.0  SKLEP:

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2017 znaša 138.606.047,67 EUR in se uporabi za izplačilo dividend v višini 55.529.988,00 EUR: 
       
 1. čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 40.573.378,41 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem,
 2. izplača se del dobička iz preteklih let in sicer v višini 14.956.609,59 EUR.
Bruto dividenda na delnico v letu 2017 znaša 4,39 EUR.
 
Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2017 prenese v  postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.
 
Dividende se izplačajo šesti delovni dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička. 


6.0 SKLEP:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2017.

7.0 SKLEP: 

Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Deloitte Revizija d.o.o. za revizijo poslovanja Skupine  SKB d.d. za leta 2018, 2019 in 2020.

8.0 SKLEP:

 1. Skupščina banke ugotovi, da v skladu s 17. členom Statuta SKB banke d.d. Ljubljana z dnem današanje skupščine poteče štiri (4) letni mandat članom Upravnega odbora v naslednji sestavi Pierre-Yves Demoures, Karine-Maryse Destre-Bohn, Marko Košak, Vojka Ravbar, Cvetka Selšek, Giovanni Luca Soma in Andre Gardella.
 2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje Upravni odbor v naslednji sestavi: Pierre-Yves Demoures, Jean Philippe Guillaume, Maria Rousseva, Milorad Katnić, Clara- Elen Grigore, Vojka Ravbar, Andre Gardella.
 3. Upravni odbor je sestavljen iz 7 (sedmih) članov. 
 4. Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta od imenovanja na skupščini za člane Upravnega odbora.
 5. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu in Zakonom o gospodarskih družbah ter Sklepom Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice. 

//.

 1. Člani upravnega odbora, ki se v skladu s pravili Société Générale štejejo za neodvisne, prejmejo 2000 € (bruto) za vsako sejo Upravnega odbora.
 2. Predsedniki komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 2000 € (bruto) za predsedovanje vsaki seji.
 3. Člani komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 1000 € (bruto) za sodelovanje na vsaki seji komisije, katere člani so.
 4. Člani upravnega odbora in komisij, ki niso zaposleni v skupini SKB oz. v skupini Société Générale ali se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale so upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije.
 5. SKB d. d. članom upravnega odbora in članom komisij za njihovo delo v upravnem odboru in komisijah ne bo izplačevala udeležbe na dobičku, niti nagrad z opcijami ali drugimi primerljivimi finančnimi instrumenti.
 6. Sklep o višini prejemkov članov upravnega odbora in komisij  sprejet na 27. (sedemindvajseti) skupščini SKB d.d. z dne 2.6.2014 preneha veljati.

UDELEŽBA
Prisotnih je bilo 99,944 % vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepi so bili sprejeti s 100-odstotno večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani: www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora