Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, je Upravni odbor SKB d.d. sklical

30. Skupščino SKB banke d.d., Ljubljana,

ki je bila 23. maja 2017 ob 15:00 uri v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje na Ajdovščina 4 v Ljubljani. Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi:

1.0 SKLEP
Skupščina banke imenuje organe:

 • predsednik: Stojan Zdolšek
 • verifikacijska komisija:
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 SKLEP
Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2016 z mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2016 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

3.0 SKLEP
Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2016 znaša 160.547.917,61 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1. čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 61.421.943,06 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

 • del, v višini 61.348.620,00 EUR (kar predstavlja 99,88 % čistega dobička poslovnega leta 2016) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2017
 • preostali del, v višini 73.323,06 EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

2. zadržani dobiček, ki znaša 99.560.517,73 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico v letu 2016 znaša 4,85 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2016 prenese v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

Dividende se izplačajo šesti delovni dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

4.0 SKLEP
Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

5.0 SKLEP
Spremeni se 1. podtočka II. točke pod 7. točko sprejetega sklepa 27. Skupščine SKB d.d. z dne 2. junija 2014, ki se po novem glasi:

Predsednik Upravnega odbora, ki ni zaposlen v Skupini SKB oz. v Skupini Société Générale, prejema mesečno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.000 EUR (bruto).

Sprememba višine nadomestila velja od 1.1. 2017 dalje.

6.0 SKLEP

 1. Skupščina banke se seznani z odstopno izjavo g. Patricka Gelina kot člana Upravnega odbora SKB d.d. in ga razreši s funkcije člana Upravnega odbora z dnem zasedanja skupščine banke.
 2. Upravni odbor SKB d.d. od dneva zasedanja skupščine banke dalje šteje 7 članov.

UDELEŽBA
Prisotnih je bilo 99,95% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepi so bili sprejeti s 100% večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO
Vsa gradiva so objavljena na www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.