Skupščina delničarjev

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

30. skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki bo 23. maja 2017 ob 15:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED:

1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:
(predsednik in verifikacijska komisija)

PREDLOG SKLEPA:

 Skupščina banke imenuje organe:

 • predsednik: Stojan Zdolšek
 • verifikacijska komisija: 
  • Mateja Papež, predsednica
  • Klemen Klopčič, član
  • Igor Šteblaj, član

2.0 Nagovor:

 • Vodstva banke SKB d.d. in
 • Predsednice Upravnega odbora SKB d.d.

3.0. Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2016 z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2016 z mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2016 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

4.0 Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2016

PREDLOG SKLEPA

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2016 znaša 160.547.917,61 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1. čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 61.421.943,06 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

 • del, v višini 61.348.620,00 EUR (kar predstavlja 99,88 % čistega dobička poslovnega leta 2016) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2017
 • preostali del, v višini 73.323,06 EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

2. zadržani dobiček, ki znaša 99.560.517,73 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico v letu 2016 znaša 4,85 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2016 prenese v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

Dividende se izplačajo šesti delovni dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

5.0 Predlog sklepa v zvezi s podelitvijo razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2016

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

6.0 Predlog za spremembo nadomestila za opravljanje funkcije predsednika Upravnega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Spremeni se 1. podtočka II. točke pod 7. točko sprejetega sklepa 27.  skupščine SKB d.d. z dne 2. junija 2014, ki se po novem glasi:

Predsednik upravnega odbora, ki ni zaposlen v skupini SKB oz. v skupini Société Générale, prejema mesečno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.000 EUR (bruto). 

Sprememba višine nadomestila velja od 1. 1. 2017 dalje.

7.0 Predlog spremembe članstva v Upravnem odboru

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina banke se seznani z odstopno izjavo g. Patricka Gelina kot člana Upravnega odbora SKB d.d. in ga razreši s funkcije člana Upravnega odbora z dnem zasedanja skupščine banke.
2. Upravni odbor SKB .d.d od dneva zasedanja skupščine banke dalje šteje 7 članov.

UDELEŽBA

Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

 • osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
 • po faksu štev. 01 432-91-22 s pripisom "za skupščino";
 • po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si s pripisom "za skupščino";
 • pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za skupščino"

najpozneje konec (4) četrtega dne pred skupščino.

Zadnji dan za oddajo prijave je 19. maj 2017

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati banki najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov upravnega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Predlogi delničarjev, ki banki niso bili poslani v navedenem roku sedem (7) dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Udeležence skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku banke na prijavnem mestu v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO
Vsa gradiva za skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke, soba št. 621-a/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino.
Vsa gradiva so objavljena tudi na www.skb.si.

Cvetka Selšek
Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.